İmar Hizmetleri

Şahıs ve kurumlara yazılı veya çizili olarak imar durumu belgesi düzenlemek.

Haliliye Belediyesi sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılaşmasını sağlamak.

Müelliflerce hazırlanan projelerin, müdürlüğe ibraz aşamasında gerekli tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Mimari proje tasdik aşamasında diğer müdürlüklerden alınan verilerin projeye aktarılmasının kontrolünü yapmak.

Mimar projelerin mevzuata göre uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak.

Proje kontrole ibraz edilen projelerin mevzuata göre incelemesini yapmak ve onaylamak.

Onaylanan mimari, statik ve tesisat projelerinden sonra yapı ruhsatı tanzimine esas olan evrakların teminini müteakip yapı ruhsatını düzenlemek.

İnşaatları, verilen yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünü sağlayarak gerekli hak ediş ve iş bitirmeleri düzenlemek.

Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan ve vizeleri tamamlanan yapıların kontrolü sonucu yapı kullanma (iskan) izin belgesi düzenlemek.

Yazılı sözlü veya iletişim yolu ile gelen şikayetleri değerlendirmek.

Ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında ilgili kanun hükümlerince yasal işlemleri yapmak.

Lüzumu halinde ve kat irtifakı kurulmak üzere proje sureti onayı yapmak.

İmar planı tadilat taleplerinin incelenerek gerekli işlemlerin yapılması

Belediye Meclisinin ilgili komisyonlarına havale edilen Meclis kararları ile ilgili Komisyona katılarak İmar Konularında bilgi vermek.

Vatandaşın talebi üzerine adres tespitlerini yapmak.

1/1000'lik imar planları hazırlamak ve imar plan tadilatlarını meclise sunmak.

 

 
BAŞKANIMIZ

FEVZİ DEMİRKOL

HALİLİYE
BELEDİYE BAŞKANI