OCAK 2017

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
OCAK 2017 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2017/01

Yazılı önergelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına oy birliği ile kabul edildi.

2017/02

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince denetim komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde, kullanılan oy sayısı 26, geçersiz (boş) oy sayısı 4, geçerli oy sayısı 22 olup; Meclis tarafından Feyyat AKBAŞ (21 Oy), Emin COŞKUN (22 Oy),  Cuma DEMİR (22 Oy), Müslüm YÜKSEL (21 Oy), Mehmet ASLAN (22 Oy) ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

2017/03

5393 Sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi uyarınca; Meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonu’nun çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından en fazla 2 (iki) memurun 30 (otuz) işgününü geçmemek üzere görevlendirilmesi için Denetim Komisyonu’na yetki verilmesi ve belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000)  gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük ödeme yapılmasının kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

2017/04

Atatürk Mahallesi 12 ada, 24, 25 ve 34 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/05

Haliliye İlçesi, Ballıca Mahallesi, 1/5000 Nazım İmar Planları doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının hazırlanması konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/06

Belediye Meclis Üyeleri Abdurrahman BEYAZ ve Osman ULUDAĞ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun 1- Sosyal Hizmetler Komisyonu, 2- Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum Komisyonu, 3- İnsan Hakları Komisyonu, 4- Sağlık ve Çevreyi Koruma Komisyonu ve 5- Kadın ve Aile Komisyonlarına havalesine oyçokluğu ile karar verildi.

2017/07

Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir BAĞIŞ ve Abdurrahman BEYAZ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

2017/08

Belediye Meclis Üyeleri Erdal DENİZ, Mehmet TOPRAK, Mehmet ASLAN, Emin COŞKUN ve Emir ELDEN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge üzerine kan bağışı kampanyası hususunda Türkiye Kızılay Derneği Şanlıurfa Şubesi ile iletişime geçilerek gerekli çalışmaları yapmak üzere konunun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

 2017/09

2017 yılında 4 adet avukat, 6 adet mimar, 2 adet peyzaj mimarı, 22 adet mühendis, 4 adet şehir plancısı, 15 adet tekniker 2 adet teknisyen, 2 adet ekonomist olmak üzere toplam 57 adet sözleşmeli personel çalıştırılmasına, çalıştırılacak sözleşmeli personelle ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere sözleşmeli personel ücretlerinin Maliye Bakanlığının belirleyeceği oranlar üzerinden, 2’nci altı aylık dönemde ise yine anılan Bakanlığın yayınlayacağı oranlar üzerinden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

2017/10

Komisyon raporu doğrultusunda, 2017 yılı nikâh ücretlerinin Törensiz 90,00.-TL. Törenli Büyük Salon 180,00.-TL. Nikâh Daire Dışı 250,00.-TL olarak belirlendi.

2017/11

Süleymaniye Mahallesi 4463 ada ve çevresine ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/12

İpekyol Mahallesi 213 ada 12-13 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/13

Dağeteği Mah. 763 ada tüm parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/14

Yenişehir Mah. 83 ada 470 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/15

Plan ve Bütçe Komisyonun 19-20-21-22-23 Aralık 2016 tarih ve 2016/11 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/16

Engelliler Komisyonun 26-27-28-29-30 Aralık 2016 tarih ve 2016/10 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/17

Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonun 12-13-14-15-16 Aralık 2016 tarih ve 2016/10 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/18

Araştırma Geliştirme Komisyonun 12-13-14-15-16 Aralık 2016 tarih ve 2016/11 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/19

Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum Komisyonun 19-20-21-22-23 Aralık 2016 tarih ve 2016/12 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/20

Madde Bağımlılığı İle Mücadele Komisyonun 26-27-28-29-30 Aralık 2016 tarih ve 2016/11 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/21

EĞİTİM ve KÜLTÜR KOMİSYONU, TURİZM ve HALİLİYE’Yİ TANITMA KOMİSYONU ile SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU ortak raporu komisyonlardan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/22

Gençlik ve Spor Komisyonun 19-20-21-22-23-ARALIK 2016 tarih ve 2016/11 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/23

KADIN ve AİLE KOMİSYONU, İNSAN HAKLARI KOMİSYONU, SAĞLIK ve ÇEVREYİ KORUMA KOMİSYONU ortak raporu komisyonlardan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/24

İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Komisyonun 12-13-14-15-16-ARALIK 2016 tarih ve 2016/10 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2017/25

Süleymaniye Mahallesi 5571 ada, 1, 2 ve 13 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/26

Dağeteği Mahallesi 438 ada, 1 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Tadilatı komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/27

Sırrın (Karşıyaka) Mahallesi 2964 ada, 2 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/28

Atatürk Mahallesi 12 ada, 24, 25 ve 34 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/29

1/1000 ölçekli Dağeteği 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

Eklenme Tarihi: 25.10.2017 09:29

×