EKİM 2017

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
EKİM 2017 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2017/238

Belediye Meclis Üyeleri Cemal BABAOĞLU, Leyla DAĞHAN, Nadile ŞAŞKIN, Sema AİŞEOĞLU tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/239

Haliliye Belediyesinin 2018 Yılı Bütçesi hakkındaki teklifini incelemek ve 5 işgünü içerisinde raporunu meclise sunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği  ile karar verildi.

2017/240

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) fıkrasına göre taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek için Belediye Encümenine, aynı kanunun 38.maddesinin (g) bendi uyarınca sözleşme ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/241

Haliliye Belediyesinin 2018 yılına ait Yıllık Performans Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 41. Maddelerine göre işaretle yapılan oylama sonunda oyçokluğu ile kabul edildi.

2017/242

Belediyemize bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrinde taşeron işçi olarak çalışmakta iken 12.07.2017 tarihinde iş kazası (elektrik çarpması) geçiren  (T.C.50614731760) nolu Mehmet GAYBERİ isimli personelin tedavi giderlerinde, ayrıca iş görmediğinden ailesinin geçim giderlerinin eğitim, sağlık, kira ve muhtelif giderlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13. ve 14. Maddeleri uyarınca 30.000,00 TL (Otuz bin TL) nakdi yardım yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

2017/243

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bütçesinden 889.017,60.TL’nin Bilgi İşlem Müdürlüğüne, 100.000,00.TL’nin ise Halkla İlişkiler Müdürlüğünün yeni açılacak bütçe tertiplerine aktarılması, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden oybirliği ile kabul edildi.

2017/244

Abdulkadir YÜKSEL isminin Belediyemizce uygun görülecek bir parka verilmesi 5393 sayılı Belediye Yasasının 18/n ve 81. maddeleri gereğince oyçokluğu ile kabul edildi.

2017/245

Haliliye İlçesi, Paşabağı Mahallesi 4098 Ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde İbadet Tesisi amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

 2017/246

2018 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı, oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

2017/247

Engelliler Komisyonunun 25-26-27-28-29 EYLÜL 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/248

Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum Komisyonunun 18-19-20-21-22 EYLÜL 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/249

İnsan Hakları Komisyonunun 18-19-20-21-22 EYLÜL 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/250

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Bütçesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07-06-2005 tarih ve 57 nolu genelgesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda Analitik Bütçe Sistemine uygun olarak hazırlanan, Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Cetvellerinden oluşan 2018 Mâli Yılı Bütçe Tasarısının tamamı 198.508.750,00. (Yüzdoksansekizmilyonbeşyüzsekizbinyediyüzelli )-TL. olarak belirtildiği şekliyle kabulüne, Belediye Meclisimizin 26.10.2017 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

Eklenme Tarihi: 30.10.2017 11:48

×