ARALIK 2017

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
ARALIK 2017 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2017/261

Yazılı önergelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına oy birliği/oy çokluğu ile kabul edildi.            

2017/262

Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödenek aktarımı konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/263

2018 yılında 4 (dört) adet Avukat, 7 (yedi) adet Mimar, 3 (üç) adet Peyzaj Mimarı, 25 (yirmi beş) adet Mühendis, 5 (beş) adet Şehir Plancısı, 18 (on sekiz) adet Tekniker, 2 (iki) adet Teknisyen, 2 (iki) adet Ekonomist olmak üzere toplam 66 (altmış altı) adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına, çalıştırılacak sözleşmeli personelle ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Maliye Bakanlığının belirleyeceği oranlar üzerinden, 2’nci altı aylık dönemde ise yine anılan Bakanlığın yayınlayacağı oranlar üzerinden ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/264

Belediyemiz ile Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında DİSLEKSİSaklı Çiçekler Projesi” adı altında ortak proje (protokol) hazırlanmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38.maddesinin (g) bendi uyarınca sözleşme ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi

2017/265

Belediyemiz ile Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında  “HALİLİYE’DE GENÇLİK SPORLA BULUŞUYOR” adı altında ortak proje (protokol) hazırlanmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38.maddesinin (g) bendi uyarınca sözleşme ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi

2017/266

6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununun 90-91.Maddeleri uyarınca, ilk Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere; Topçumeydanı Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclis Üyelerimizden Emir ELDEN’in asil, Emin COŞKUN’un yedek üye olarak seçilmelerinin kabulüne, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. 

2017/267

Belediye Meclis Üyeleri Sema AİŞEOĞLU, Leyla DAĞHAN, Nadile ŞAŞKIN ve Cemal BABAOĞLU tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge üzerine konunun Başkanlık Makamına (Özel Kalem Müdürlüğü) havalesine oy birliği ile karar verildi.

2017/268

Belediye Meclis üyeleri İbrahim FELHAN, Abdulkadir BAĞIŞ ve Mehmet TOPRAK tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Gençlik ve Spor, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

 2017/269

Belediye Meclis üyeleri Emir ELDEN, İmam FİDANOĞLU ve Mehmet EROL tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/270

Belediye Meclis üyeleri Hande ÇANKAYA, İsmail GÜNEŞ, Abdulkadir ALTUNDAĞ ve Mehmet KESKİN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Engelliler Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/271

1-Belediye Meclis üyeleri Hande ÇANKAYA, İsmail GÜNEŞ, Abdulkadir ALTUNDAĞ ve Mehmet KESKİN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Sağlık ve Çevreyi Koruma Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2-Belediye Meclis üyeleri İsmail GÜNEŞ, Hande ÇANKAYA ve Halil YETKİN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun İşsizlikle Mücadele ve İstihdam ile Eğitim ve Kültür Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/272

1-Belediye Meclis üyeleri Hande ÇANKAYA, İsmail GÜNEŞ ve Abdulkadir ALTUNDAĞ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2-Belediye Meclis üyeleri Osman ULUDAĞ, İmam FİDANOĞLU, Mehmet ASLAN ve Emir ELDEN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Kadın ve Aile ile AR-GE Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/273

1-Belediye Meclis üyeleri Nihat KILIÇ, İmam FİDANOĞLU ve M. Selim POLATKAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum Komisyonu, Eğitim ve Kültür Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2-Belediye Meclis üyeleri Mehmet ASLAN, İmam FİDANOĞLU ve Emir ELDEN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/274

Belediye Meclis Üyeleri İmam FİDANOĞLU, Metin ÇADIRCI, Osman ULUDAĞ ve Emir ELDEN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2017/275

Komisyon raporu üzerinde yapılan müzekkereler sonunda, 05.12.2017 tarih ve 2017/06 sayılı ödenek aktarma hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/276

Plan ve Bütçe Komisyonun hazırlamış olduğu 2018 Yılı Gelir ve Harç Tarifesinin aynen karar olarak kabulüne oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/277

Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonunun 10-13-14-15-16 KASIM 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/278

Tarım ve Kırsal Hizmetler Komisyonun 10-13-14-15-16 KASIM 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/279

Eğitim ve Kültür ile Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum Komisyonu ortak raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/280

İşsizlikle Mücadele ve İstihdam ile AR-GE Komisyonu ortak raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/281

Engelliler ile İnsan Hakları Komisyonu ortak raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/282

Kadın ve Aile Komisyonun 24-27-28-29-30 KASIM 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/283

Sosyal Hizmetler Komisyonun 10-13-14-15-16 KASIM 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/284

Sağlık ve Çevreyi Koruma Komisyonun 24-27-28-29-30 KASIM 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/285

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonun 10-13-14-15-16 KASIM 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/286

Gençlik ve Spor Komisyonun 17-20-21-22-23 KASIM 2017 tarihli raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2017/287

Süleymaniye Mahallesi 4804 ada, 1 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi

2017/288

İpekyol Mahallesi, 213 ada, 12 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

ARALIK 2017 AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23.MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR 15/12/2017

 

Eklenme Tarihi: 19.12.2017 07:35

×