NİSAN 2018

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
NİSAN 2018 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2018/50

Yazılı önergenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden gündeme alınmasına ve önerge hakkında gerekli çalışmaları yapmak üzere; konunun 1- Gençlik ve Spor Komisyonu, 2- Eğitim ve Kültür Komisyonu, 3- Kadın ve Aile Komisyonu, 4- Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.            

2018/51

2017 yılı "Faaliyet Raporu" 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41.maddesi gereğince Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, "Haliliye Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu" oya sunuldu. Yapılan işaretli oylama neticesinde 2017 Yılına ait Faaliyet Raporu 02.04.2018 tarihli birleşiminde oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/52

Haliliye Belediyesinin 2017 yılı gelir, gider, hesap ve işlemleri ile ilgili olarak Denetim Komisyonunca hazırlanan Denetim Raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince okunarak, Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

2018/53

Süleymaniye Mahallesi sınırlarında bulunan 4575 ada 15 nolu parselde kayıtlı 26,86 m2 yüzölçümlü yol vasıflı, 5838 ada 11 nolu parselde kayıtlı 26,95 m2 yüzölçümlü yol vasıflı ve 5839 ada 23 nolu parselde kayıtlı 27,24 m2 yüzölçümlü yol vasıflı taşınmazların tamamının yol olarak kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca Abdulkadir ÇELEN tarafından yapılan şartlı bağışın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

2018/54

Belediyemizin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelecek talepler üzerine Belediyenin yapacağı anlaşmaya uygun olarak giderleri belediyemiz bütçesinden karşılanmak kaydıyla ihtiyaç duyulan araç ve personelin geçici olarak tahsis edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin (b) bendi uyarınca oy çokluğu ile karar verildi.

2018/55

Sırrın Mahallesi, 1545 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Belediye Meclis'imizce onaylanan plan değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce değiştirilerek onanmasına itiraz edilmekte olup, değiştirme yetkisi Haliliye Belediye Meclisinin yetkisinde olmadığından itiraz konusunun Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmasına komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/56

Atatürk Mahallesi, 572 ada 21 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Belediye Meclis'imizce onaylanan plan değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce değiştirilerek onanmasına itiraz edilmekte olup, değiştirme yetkisi Haliliye Belediye Meclisinin yetkisinde olmadığından itiraz konusunun Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmasına komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/57

Sırrın Mahallesi, 3435 ada 6 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Belediye Meclis'imizce onaylanan plan değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce değiştirilerek onanmasına itiraz edilmekte olup, değiştirme yetkisi Haliliye Belediye Meclisinin yetkisinde olmadığından itiraz konusunun Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmasına komisyon raporu doğrultusunda; oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/58

1- Kadın ve Aile Komisyonu. 2- AR-GE Komisyonu. 3-Eğitim ve Kültür Komisyonu, 4- Sosyal Hizmetler Komisyonu. 5- Engelliler Komisyonu müşterek raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/59

1- Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum Komisyonu. 2- Tarım ve Kırsal Hizmetler Komisyonu. 3-Eğitim ve Kültür Komisyonu müşterek raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/60

1- Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, 2-Eğitim ve Kültür Komisyonu. 3- İnsan Hakları Komisyonu müşterek raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/61

1- Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma Komisyonu, 2- Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/62

 

1- Sağlık ve Çevreyi Koruma Komisyonu, 2- Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

2018/63

Birlik Tüzüğü’nün 7.maddesinin (b) fıkrasına istinaden birlik meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere doğal üye olarak Belediye Başkanımız Fevzi DEMİRKOL ile belediye meclis üyeleri arasından Abdulkadir ALTUNDAĞ’ın asil üye, Emir ELDEN’ın yedek üye olarak seçilmesine, iş bu alınan kararımızın bir suretinin Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

2018/64

Birlik Tüzüğü’nün 8.maddesine istinaden birlik meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere doğal üye olarak Belediye Başkanımız Fevzi DEMİRKOL ile belediye meclis üyeleri arasından Abdulkadir BAĞIŞ’ın asil üye, Mehmet EROL’un yedek üye olarak seçilmesine, iş bu alınan kararımızın bir suretinin Tarihi Kentler Birliği’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

2018/65

Birlik Tüzüğü’nün 7. Maddesine istinaden birlik meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere doğal üye olarak Belediye Başkanımız Fevzi DEMİRKOL ile belediye meclis üyeleri arasından İsmail GÜNEŞ’ın asil üye, Feyyat AKBAŞ’ın yedek üye olarak seçilmesine, iş bu alınan kararımızın bir suretinin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne gönderilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2018/66

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyeleri Faruk Mehmet AKÇAL, Ahmet Hamdi İNAN, Ali VEZİROĞLU, Erdal DENİZ ve Mehmet KESKİN oy çokluğu ile seçildiler.

2018/67

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Üç Kişilik Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri: Nihat KILIÇ,  Metin ÇADIRCI ve Mehmet ASLAN seçildiler.

2018/68

Belediye meclis üyeleri arasından İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli üyeliğine Mehmet KESKİN’ın asil üye, Hasan KAYA’nın yedek üye olarak seçilmesine, iş bu alınan kararımızın bir suretinin Haliliye İlçesi S.Y.D.V gönderilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2018/69

Haliliye İlçesi Çamlıdere Mahallesi Köy Yerleşik Yeri, Haliliye İlçesi Altındamla Mahallesi Köy Yerleşik Yeri, Haliliye İlçesi Bamyasuyu Mahallesi, 141 ada, 4 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği, Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi, 536 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konularının incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

2018/70

Plan ve Bütçe, Kadın ve Aile, Sosyal Hizmetler, Eğitim ve Kültür, Tarım ve Kırsal Hizmet, Turizm ve Haliliye’yi Tanıtma, Sağlık ve Çevreyi Koruma, İnsan Hakları, Gençlik ve Spor, Engelliler, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Araştırma Geliştirme (AR-GE), Ortakça Yaşama ve Kültürel Uyum, İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Komisyonlarına 1 yıl süreyle görev yapmak üzere üye seçimleri yapıldı.

Eklenme Tarihi: 27.08.2018 11:19

×