EKİM 2018

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
EKİM 2018 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2018/123

Haliliye Belediyesinin 2019 Yılı Bütçesi hakkındaki teklifini incelemek ve 5 işgünü içerisinde raporunu meclise sunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği  ile karar verildi.

2018/124

Haliliye Belediyesinin 2019 yılına ait Yıllık Performans Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 41. Maddelerine göre işaretle yapılan oylama sonunda oy birliği ile kabul edildi.

2018/125

2019 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı, oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

2018/126

Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07-06-2005 tarih ve 57 nolu genelgesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda Analitik Bütçe Sistemine uygun olarak hazırlanan, Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Cetvellerinden oluşan 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısının tamamı 206.918.900,00. (İki yüz altı milyon dokuz yüz on sekiz bin dokuz yüz)-TL. olarak belirtildiği şekliyle kabulüne, Belediye Meclisimizin 10.10.2018 tarihli birleşiminde oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM 2018 AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23.MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR 16/10/2018

Eklenme Tarihi: 16.10.2018 14:05

×