OCAK 2019

T.C. HALİLİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
OCAK 2019 AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2019/01

Buna göre; en çok oy alan 5 üyemizden İbrahim TAPŞIK (23 Oy), Nihat AKBIYIK (21 Oy),  Aysel GÖNCÜ (21 Oy), Osman ULUDAĞ (20 Oy), Abdulkadir ALTUNDAĞ (20 Oy)  Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

2019/02

5393 Sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi uyarınca; Meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonu’nun çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından 1 (bir) kişinin 12 (on iki) işgününü geçmemek üzere görevlendirilmesi için Denetim Komisyonu’na yetki verilmesi ve belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000)  gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük ödeme yapılmasının kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.

2019/03

Belediyemiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesine göre 2018 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılan ve 2019 yılında da sözleşmeli olarak çalıştırılmasına devam edilmek üzere; 2 (iki) adet Avukat, 3 (üç) adet Mimar, 5 ( beş) adet Mühendis, 2 (iki) adet Şehir Plancısı, 2 (iki) adet Tekniker ve 1 (bir) adet Programcı olmak üzere toplam 15 (on beş) adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ve sözleşmelerin yenilenmesine, çalıştırılacak sözleşmeli personelle ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Maliye Bakanlığının belirleyeceği oranlar üzerinden, 2’nci altı aylık dönemde ise yine anılan Bakanlığın yayınlayacağı oranlar üzerinden ödenmesine, sözleşmeli personellerle yapılacak olan sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine,Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

2019/04

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince; (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (l) fıkrasına istinaden tasdik edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2019/05

Belediye Meclisinin 07.11.2018 tarih ve 131 sayılı kararı ile 2019 yılında uygulanmak üzere 100,00.-TL olarak belirlenmiş Törensiz Nikâh ücretinin; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 sıra nolu Değerli Kâğıtlar Genel Tebliğinin 7.maddesinde yazılı 121,00.-TL olarak güncellenmesine ve uygulamanın bu doğrultuda yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Eklenme Tarihi: 15.01.2019 10:02

×