OCAK 2020

 

2020/01

5393 Sayılı Kanun’un 75. Maddesine istinaden; 63 AS 154 plakalı Cenaze Nakil Aracı ile 63 M 9141 plakalı Vidanjörün, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne; İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Belediyemize ait Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi kapsamında bulunan 2 (iki) adet binek aracın güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

2020/02

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a), (b), (c), (d) ve ek Fıkraları gereği bu hususlarda protokol ve proje imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.                                                                                                                                                                                   

2020/03

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu’nun 5 kişiden oluşmasına, yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde, kullanılan oy sayısı 36, geçersiz (boş) oy sayısı 0, geçerli oy sayısı 36 olup; Meclis tarafından Cengiz İZGÖRDÜ (36 Oy), Ahmet ÇAKAR (36 Oy), Feyyat AKBAŞ (36 Oy), Ali KAYA (36 Oy) ve İmam KILIÇ’ın (30 Oy) ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

2020/04

Başkanlık Makamına gündem dışı verilen soru önergelerinin gündeme alınması görüşüldü. Yazılı soru önergelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2020/05

Belediye Meclis üyeleri İmam KILIÇ, Hasan ÖZER, Vedat KARAOĞLU, Mehmet ÖNCEL, Ömer Faruk AKSOY, Cumali KOÇ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı soru önergeleri üzerine yapılan görüşmeler sonucunda; Verilen önergelerin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne; Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne; Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne; Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’ne tevdiine oy birliği ile karar verildi.          

2020/06

 

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Haliliye Eğitim Sosyal Sağlık Kültür AR-GE Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile yapılacak yardım protokolünün Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin (b) Fıkrası (Belediyeler Gıda Bankacılığı yapabilir) ve 15. Maddesinin (i) Fıkrası ( borç almak, bağış kabul etmek), 75.  Maddesi ve ilgili meri mevzuatlar görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020/07

6360 Sayılı Yasa 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13, 14, 15 ve 75. Maddeleri, 5018 Sayılı Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile atıfta bulunan diğer yasa ve mevzuatlar ile yönetmelik maddelerine istinaden İl Müftülüğü ile Belediyemiz arasında protokol, ortak proje hazırlanması hususlarının ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Belediyemiz Bütçesinin ilgili tertibinden karşılanması hususları görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

2020/08

Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin (b) Fıkrası (Belediyeler Gıda Bankacılığı yapabilir), Sosyal Yardım Yönetmeliği ve ilgili meri mevzuatlara istinaden, Gıda Bankası ( Sosyal Market) mevzuatlar doğrultusunda Haliliye İlçe Sınırları içerisinde bulunan dezavantajlı ailelere yardım için dernek, vakıf, vs. tarafından yapılan şartlı ve şartsız ayni ve nakdi bağışlar ve Belediye bütçesinin ilgili tertibinden karşılanması için ilgili kanunlar çerçevesinde Gıda Bankası Yönetmeliği (Sosyal Market) hususları görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

2020/09

İlçemiz, “Dağeteği Mahallesi, 774 ada 1 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği; Dağeteği Mahallesi 992 ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 993 ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 994 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller ve 774 ada 2 parsele ait Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin husus oy birliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edildi.

2020/10

Dağeteği Mahallesi 795 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller, 790 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller, 788 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 783 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller, 312 ada 9 nolu parsel ve 773 ada 1, 2, 3 nolu parsellere ait Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin husus oy birliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edildi.

2020/11

Sırrın (Veysel Karani) Mahallesi 2269 ada 2 parsele ait Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin husus oy birliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edildi.

2020/12

Yenişehir (Selahaddin Eyyubi) Mahallesi 880 ada 4 nolu parsele ait Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin husus oy birliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edildi.

2020/13

Ulubağ Mahallesi 128 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsele ait Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin husus oy birliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edildi.

 

2020/14

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 9. Maddesine istinaden; Kargalı ve Küçüksenemağara Mahalleleri arasında belirtilen sınır değişikliği talebine ilişkin husus oy birliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edildi.

2020/15

                                                                                                                                                                          İlçemiz bütününde yeni yapılaşacak alanların yeşillendirilmesi, yapılaşmadan etkilenen çevrenin geri dönüşümü ve daha sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla; Belediyemizce yapı kullanım izni alma aşamasındaki yapılarda; Mesken vasıflı bağımsız birim sayısı başına 1 adet, Ticari vasıflı birimler için ticaret biriminin toplam büyüklüğü / 25 m2 = adedince Yapının kendi parselinde yahut sınırlarımız dâhilindeki yeşil alanlarda; yapı malikleri tarafından ağaç dikimi yapılması hususu oy birliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edildi.

 

2020/16

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Denetimin kapsamı ve türleri başlıklı 55. Maddesinde “Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.” Hükmüne istinaden; 2018 yılı denetim sonuçları oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:39

×