HAZİRAN 2020

                                                                                                                   

2020/82

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Üç Kişilik Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri: Emin COŞKUN,  Mehmet Salih SARAÇ ve Mehmet Emin ATAŞ seçildiler.

 

2020/83

Haliliye İlçesi, Kısas Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 241 ada 1 numaralı parselde kayıtlı arsa vasıflı 2.289,30 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan binanın (Eski Kısas Belde Hizmet Binası) 1. katının tamamının söz konusu sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası “Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” hükmüne istinaden ekli protokol hükümleri kapsamında yeni ASM (Sağlık Ocağı) Binası ve 112 İstasyonu yapılana kadar geçici olarak Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi için Belediye Encümenine, aynı Kanunun 38. Maddesinin (g) bendi uyarınca sözleşme ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

 

2020/84

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince Trampa talebimize konu İlimiz, Haliliye İlçesi, Süleymaniye mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 6784 ada 1 nolu, 3.300,00 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın üzerinde bulunan Belediyemizce yapımı tamamlanan çok katlı betonarme binanın Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından düzenlenen 2020 yılı muhdesat bedel hesap cetveline göre belirlenen 22.025.260,00­TL bedele karşılık, trampa için önerilen ekli listede belirtilen Hazineye ait 6 (Altı) adet taşınmazın komisyonca belirlenen toplam 22.031.218,80­TL bedel karşılığında trampa edilmesi ve Hazine lehine doğan 5.958,80­TL farkın trampa aşamasında defaten Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Müdürlüğü) hesaplarına yatırılması hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

 

2020/85

Mülkiyeti İmam Sekkaki Vakfına ait yukarıda muhteviyatları belirtilen taşınmazların belirlenecek toplam rayiç bedeline karşılık, mülkiyeti Belediyemize ait Sırrın Mahallesinde bulunan 2308 ada 20 numaralı parselde kayıtlı arsa vasıflı 1.528,80 m² yüzölçümlü taşınmazın rayiç bedeli ile mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Başkanlığımızca uygun görülen diğer taşınmazların toplam rayiç bedelleri karşılığında trampa edilmesi, Belediyemiz aleyhine doğabilecek farkın trampa aşamasında defaten ilgili Vakfın hesaplarına yatırılması ve tapu tescil işlemlerinin yapılması hususlarının; 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni tesisine karar vermek” maddesine göre trampasının yapılabilmesi için Belediye Encümenine, aynı Kanunun 38. Maddesinin (g) bendi uyarınca sözleşme ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

 

 

2020/86

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Cengiz İZGÖRDÜ, Fatih ÖZDEMİR, Cuma DEMİR, Hamit YILDIZ, Mehmet ÖNCEL (oy birliği) seçildiler.5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu’na 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Ali KAYA, Faruk BAYUK, Abdulkadir KAMIK, İbrahim FELHAN, Hasan ÖZER’ (oy birliği) seçildiler.

2020/87

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 13+1,5 m3 kapasiteli çöp toplama aracı temin edilmesine esas Belediyemize yapılan şartlı nakdi yardımının kabulü ile aracın satın alınmasına müteakip Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kamu hizmetinde kullanılması hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

2020/88

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şartlı olarak Belediyemize bağışlanan 7 m3 kapasiteli Yol Süpürme ile 13+1,5 m3 kapasiteli Çöp Toplama Araçlarının, çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü nezdinde kamu hizmetinde kullanılmak üzere şartlı bağışın kabulü hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

 

2020/89

5393 sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesinde “Her yıl bütçesinin kesin hesabı, Belediye Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap, Belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır.” hükmüne istinaden Belediyemizin 2019 yılı Gelir ve Gider hesaplarını içeren Kesin hesap mizanı ile cetvelleri tanzim edilerek dosya halinde ekte sunulmuştur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. Maddesine istinaden Müdürlüğümüz tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanan kesin hesap cetvelleri Belediye Encümenimizin 02.04.2020 tarih ve 121 sayılı kararıyla incelenmiş olup, 5393 sayılı Yasanın 34/a maddesi gereğince, Kesin Hesap ve eklerinin Belediye Meclisince görüşülmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

 

2020/90

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Belediyeler ve Kamu İdarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Haliliye İlçe Belediyemizin 2019 Yılı Faaliyet Raporu ekte sunulmuş olup Faaliyet Raporunun Belediye Meclisince görüşülmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

 

2020/91

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesinde; “ İl ve ilçe belediyeleri 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” Hükmü ile 06/01/2020 Tarih ve 03 Sayılı Meclis Kararıyla oluşturulan Denetim Komisyonu’nun raporu Meclis bilgilerine sunuldu.

 

2020/92

Gülveren Mahallesi 196 Ada 1 Parsel ve 210 Ada 13-14-15 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

 

2020/93

04.07.2018 Tarih ve 104 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan değişikliği için hazırlanan raporun İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu Komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2020/94

04.03.2019 Tarih ve 06 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan değişikliği için hazırlanan raporun İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu Komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2020/95

05.09.2019 Tarih ve 65 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan değişikliği için hazırlanan raporun İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu Komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2020/96

06.03.2020 Tarih ve 47 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan değişikliği için hazırlanan raporun İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu Komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

2020 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:41

×