TEMMUZ 2020

                                                                                                                   

2020/97

Haliliye Belediyesi yetki ve görev sınırları içerisinde, 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan yerlerde, kentin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun ilke kararları geliştirmek ve aldığı kararlar ile kent estetiği açısından uyulması gerekli esasları belirlemek üzere Kent Estetiği Kurulu oluşturulmasına ilişkin hazırlanan yönetmeliğe dair husus oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

2020/98

Şanlıurfa’nın kent kimliğine sahip çıkarak örnek bir kent oluşturmak için izlenecek olan iletişim stratejisinin önemi nedir? Soru önergesi Halkla İlişkiler Komisyonu ile Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/99

Kültürel entegrasyon nedir? Türkiye’ye göç eden mültecilerle kültürel entegrasyon nasıl sağlanabilir? Soru önergesi Kültür Komisyonu ve Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’ na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/100

 

Engellilerin sosyal hayatla bütünleşerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi medeni bir toplum olmanın gereğidir. Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında, Birleşmiş Milletler'e üye tüm ülkelerde aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır. Bu anlamda Şanlıurfa’da Engelliler haftasında özellikle engelli gençler için ne tür etkinlikler yapılabilir? Soru önergesi Engelli Komisyonu, Spor Komisyonu ve Gençlik Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

 

2020/101

Yerleşik hayata geçişten bu yana var olan tarımsal faaliyetler; coğrafyaya, kültüre ve ürünün özelliklerine göre farklılık gösterse de eskiden olduğu gibi günümüzde kadının tarımdaki emeği çok fazladır. Tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi, işsizliğe ne gibi etkileri olur?  Soru önergesi İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Tarım Komisyonu, Kadın Aile Komisyonu ve Kırsal Komisyonu’ na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/102

“Çevre Hakkı” insan hakları alanında ayrı bir hak olarak tanımlanmaktadır.  Bununla beraber Anayasamızda çevre hakkıyla ilgili herhangi bir düzenleme var mıdır? Çevreyi korumada eğitimin önemi nedir? Soru önergesi Sağlık ve Çevre Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Eğitim Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu’ na havalesi oy birliği ile kabul edildi.                       

2020/103

Ulaştırma sistemi araçlarında gerçekleştirilen önemli yeniliklerin turizm sektöründeki yansımaları neler?  Soru önergesi Turizm Komisyonu ve Trafik ve Ulaşım Komisyonu’ na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/104

Madde bağımlılarının tedavisinde sosyal hizmetin rolü ve önemi nedir? Bağımlı bireyin tedavi motivasyonunu arttırmak için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?  Soru önergesi Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Araştırma Geliştirme Komisyonu’ na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/105

Belediyelerde iyi bir yönetim; kamu kaynaklarının, hizmet gereksinimi ve önceliklerine göre, ekonomik ve etkin bir şekilde kullanılmasını gerektirir. Bu anlamda belediyelerin bütçeleri hazırlama sürecine, vatandaşlar hangi noktalarda dâhil olabilirler? Soru önergesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/106

Mülkiyeti Belediyemize ait, Bamyasuyu Mahallesinde bulunan 141 ada 66 nolu parselde kayıtlı 565,74 m² yüzölçümlü kargir bina ve arsası olarak geçen taşınmazın ekli kat planlarında Ticari Alan Bodrum Kat + Ticari Alan Zemin Kat + Ticari Alan Asma Kat (B harfi ile gösterilen)  olarak belirtilen kısımların kiraya verilmesi için Belediye Encümenine, aynı Kanunun 38. Maddesinin (g) bendi uyarınca sözleşme ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

2020/107

 

2015 yılında Pilot Bölge olarak başlatılan Evde Bakım Hizmet Projesi yaygınlaştırma Projesi olarak devam edecektir. Bu projenin Belediye Meclisine sunulması ve masrafların Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususu oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

 

2020/108

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 14. Maddesi kapsamında belediye görevleri arasında yer alan Sosyal Yardım ve hizmet görevine ilişkin esas ve usulleri belirlemek üzere; Ayrıca okul, vakıf, dernek, muhtarlıklar ve taziye evlerinin muhtelif bakım ve onarım giderlerini karşılayabilmek amacıyla ayni yardım talepleri ile Belediyemize müracaat edilmektedir. Bu nedenle; İlçe Belediyemizin sınırlarındaki mahallerde bulunan halkın ortak kullandıkları eski veya yeni yapılan dini ve kültürel tesisiler, sosyal tesisiler, vakıf, dernek, taziye evleri, muhtarlık ve okulların acil ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak üzere Belediyemizin Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında İnşaat malzemesi, halı, klima, boya, kırtasiye vb. ayni yardımın, bunlarla ilgili inşaatın yapılması, yaptırılması Belediyemizin bütçe imkânları dâhilinde yardımda bulunulması hususu oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

 

2020/109

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla 13+1,5 m3 kapasiteli Çöp Toplama Aracının temin edilmesine esas Belediyemize yapılan şartlı nakdi yardımın kabulü ile aracın satın alınmasına müteakip Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kamu hizmetinde kullanılması hususları oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

 

2020/110

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla Çöp Konteynerlerinin temin edilmesine esas Belediyemize yapılan şartlı nakdi yardımın kabulü hususu oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

 

2020/111

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, İhtisas Komisyon Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; meclis üyeleri açık yapılan oylama ile seçildiler.

2020/112

 

27.05.2020 Tarih ve 58 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İnsan Hakları Komisyonu, Kanunlar Komisyonu ve Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/113

 

27.05.2020 Tarih ve 59 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Halkla İlişkiler Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ve Engelli Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/114

27.05.2020 tarih ve 60 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Medya ve Tanıtım Komisyonu, Turizm Komisyonu ile Kültür Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair Müşterek Rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/115

27.05.2020 tarih ve 61 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Kadın Aile Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/116

27.05.2020 Tarih ve 62 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Spor Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/117

27.05.2020 Tarih ve 63 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Gençlik Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu,  Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair müşterek rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/118

 

27.05.2020 Tarih ve 64 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Kırsal Komisyonu ve Tarım Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair müşterek rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/119

27.05.2020 Tarih ve 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Trafik-Ulaşım Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/120

27.05.2020 Tarih ve 66 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Araştırma Geliştirme (ARGE) Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen yazılı önergeye dair müşterek rapor komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/121

26.06.2020 tarih ve 92 sayılı BMK ile imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilen 06/01/2020 tarih ve 137 sayılı dilekçe için hazırlanan rapor  komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2020/122

Sırrın Mahallesi 3965 Ada 9 Parsel parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başvurunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2020/123

 

Hurdacılık faaliyetlerinin Sanayi Bölgesine taşınmasına yönelik gerekli iş ve işlemlerin yapılması konusunun; 10/8/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in 26. Maddesinde belirtilen “Bir gayrisıhhî müessesenin, öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulması esastır.” ve Belediye Emir Yasaklar Yönetmeliği'nin 12. Maddesinin 10. Fıkrasında belirtilen “Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak ve depo etmek, seyyar hurdacılık yapmak yasaktır.” hükümlerine istinaden 5393 Belediye Kanunu'nun 15. Maddesinin (b) fıkrası gereği ekte sunulan yönetmeliğe dair husus oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

 

 

 

2020 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:41

×