EKİM 2020

2020/171

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27- (1) Maddesinde “Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısı, Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Ekim ayının birinci gününden önce; İl özel idareleri, Büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyelerde ise Kasım ayı toplantısında görüşülmek üzere Kasım ayının birinci gününden önce Meclise sunulur.” Hükmüne istinaden Belediye Encümenimizin 10.09.2020 tarih ve 311 sayılı Kararıyla incelenen ve Meclisimize havale edilen 2021 yılı Bütçesi ekte sunulmuştur. Haliliye İlçe Belediyemizin 2021 yılı Bütçe tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

2020/172

5393 sayılı Belediye Yasasının 18/n ve 81. maddeleri gereğince Şanlıurfa'mızın yetiştirdiği hayırsever iş adamlarımızdan, şehrimize istihdam konusunda önemli katkılar sağlayan Kanal Urfa yönetim kurulu başkanı merhum İbrahim TORU ve Haliliye Belediyesi Eski meclis üyesi Feyyat AKBAŞ' ın vermiş olduğu hizmetler ve hatıralarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için isminin Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce tespit edilecek bir parka verilmesi hususu oy birliği ile karar verildi.

2020/173

Atatürk (Mimar Sinan) Mahallesi 20 ada 4 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2020/174

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde “Belediye Başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.” Hükmüne istinaden yıllık Performans Programı hazırlanarak ekte sunulmuştur. Haliliye İlçe Belediyemizin 2021 Yılı Performans Programı oy birliği ile kabul edilip karara bağlandı.   

2020/175

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinde; c) Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/06/2005 Tarihli ve 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Suriye göçünün etkilerinin azaltılması amacıyla eğitim, etkinlik, koruyucu ve önleyici faaliyetler ile sosyal ve toplumsal uyum noktasındaki ortak işbirliği ile ilgili esasları, yetki ve yükümlülükleri belirlemek amacıyla işbirliği protokolü yapılması düşünülmektedir. Bu nedenle 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesi ile Sosyal Yardım Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile diğer ilgili yasa ve mevzuatlara istinaden Belediyemiz (Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü) ile CARE Türkiye Temsilciliği arasında düzenlenecek ortak işbirliği protokolünün yapılması hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlandı.   

2020/176

05/10/2020 Tarih ve 173 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2020/177

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Sırrın Mahallesi, 4428 ada 6 parseldeki, Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş. adına kayıtlı taşınmaza ait plandaki fonksiyon değişikliğini içeren ekli dilekçeye göre; kamu yatırımlarının daha hızlı ilerlemesi adına, İmar Planı Değişikliklerinin eş zamanlı olarak yürütülebilmesi amacıyla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin bir arada yapılarak karara bağlanması için, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisine yetki verilmesi konusu oy birliği ile kabul edilip karara bağlandı.

2020/178

Kısa çalışma ödeneği nedir? Burada uygulanan bir usulsüzlük var mıdır? Bu süreçte gerçekleşen usulsüzlüklere karşı nasıl önlemler alınmalıdır?  Soru önergesinin İşsizlik-İstihdam Komisyonu ve Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/179

İlçemizde bulunan yaşlı ve evde bakıma muhtaç hasta sayısı ve yaşam şartları nelerdir?  Soru önergesinin Kadın Aile Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu ve Engelli Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/180

 

Haliliye Belediyesi’nin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için maddi imkânı olmayan öğrencilerimize okul yardımı (Çanta, ayakkabı, mont, kırtasiye malzemesi vb.) olmuş mudur? Soru önergesinin Eğitim Komisyonu, Kırsal Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/181

 

Son dönemlerde bazen basında yer verilen bazen birebir şahit olduğumuz özellikle Eylül Ayı içerisinde Akabe yolunda ve Diyarbakır Karayolunda meydana gelen trafik kazalarının ana etkenleri nelerdir? Eylül Ayında sıklaşan bu kazalar gerek yaşanan can kayıpları gerek yaralı vatandaşlar gerekse çevre tahribi olarak üzücü olmaktadır. Buna dayanarak kazaların azaltılması için ne tür çalışmalar yapılabilir?  Soru önergesinin Trafik-Ulaşım Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/182

 

Azerbaycan ile Ermenistan arasında son dönemlerde yaşanan gelişmelerde gelinen nokta ne olmuştur? Soru önergesinin Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/183

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerimize Cumhuriyeti ve yeniliklerini aktarabilmek ve tanıtabilmek açısından hangi çalışmalar yapılmaktadır? Soru önergesinin Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Gençlik Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/184

İlçemizde katı atık toplama araçlarının sayısı yeterli midir? Soru önergesinin Araştırma-Geliştirme Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Sağlık ve Çevre Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/185

 

Narkotik Şubenin üzerinde özellikle durduğu Uyuşturucu Madde yapımında etkin olarak kullanılan kenevirin usulsüz ve kontrolsüz ekiminin sonuçları nelerdir? Sanayiden tıpa kadar birçok amaçla kullanılabileceğini bildiğimiz kenevirin hangi koşullarda ekimine izin verilmektedir? İlimizde kontrol altında bir ekim yapılmakta mıdır? Soru önergesinin Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Tarım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/186

Önümüzdeki günlerde 2020-2021 Futbol Sezonu ’na başlanacak olup Covid-19 önlemleri kapsamında alınacak önlemler neler olacaktır?  Soru önergesinin Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2020/187

07/09/2020 Tarihinde Komisyonlara havale edilen önergeler rapora bağlanmıştır.

2020/188

2021 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı, oybirliği ile kabulüne karar verildi.

2020/189

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07-06-2005 tarih ve 57 nolu genelgesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda Analitik Bütçe Sistemine uygun olarak hazırlanan, Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Cetvellerinden oluşan 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının tamamı 305.675.000,00 (Üç yüz beş milyon altı yüz yetmiş beş bin)-TL. olarak belirtildiği şekliyle kabulüne, Belediye Meclisimizin 19/10/20202020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

2020 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:42

×