NİSAN 2021

 

2021/68

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Üç Kişilik Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri: Ali VEZİROĞLU, İbrahim FELHAN ve İbrahim AY seçildiler.

2021/69

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Meclis 1. Başkan Vekili Cengiz İZGÖRDÜ (20 oy), Meclis 2. Başkan Vekili Gülistan SATIŞ (24 oy) alarak seçildiler. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Meclis Kâtipliklerine Asil Üye olarak 1- Nusret KAYA, 2- Mehmet KESKİN, Yedek Üye olarak 1- İsmail TOPTAN, 2- Emin COŞKUN seçildiler.

2021/70

Madde bağımlılığı türleri nelerdir? Önergesinin;  Madde bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Sağlık – Çevre Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/71

Toprağın çoraklaşmasına karşı ne gibi önlemler alınabilir? Önergesinin;  Ar-Ge Komisyonu, Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/72

Geri dönüşüm ile ilgili belediyemizin projeleri nelerdir? Önergesinin;

Sosyal Komisyonu, Plan-Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/73

Türkiye’deki kadın işsizlik oranı nedir? Önergesinin;

İşsizlik ve İstihdam Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/74

İlkokul çağlarındaki öğrencilere tarihimizi ve kültürümüzü tanıtmak için neler yapılabilir? Önergesinin; Eğitim Komisyonu, Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/75

Türkiye de yaşayan mültecilerin doğan çocukları için Anayasa da ne gibi sosyal haklar vardır? Önergesinin; Kadın-Aile Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Ensar-Muhacir Komisyonu, Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/76

Halkla ilişkiler müdürlüğümüz Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerin halkımıza ulaştırmak için ne gibi hizmetler yapılmaktadır? Önergesinin;

Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/77

Otobüslerde Engelliler için sağlanan kolaylıklar nelerdir? Önergesinin;

Engelli Komisyonu, Trafik-Ulaşım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/78

Haliliye Belediyesinde halka sunulan havuz imkânlarından kaç yaş aralığı faydalanmaktadır? Önergesinin; Gençlik Komisyonu, Spor Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/79

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda görev yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Fatih ÖZDEMİR, Mahmut AYNIBERK, Cumali KOÇ, Abdulkadir BAĞIŞ, Abdulkadir KAMİK (oy birliği) seçildiler.

 

2021/80

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü 15.03.2021 tarih ve 22384636 sayılı yazısı yüksek nitelikli öğretmenler yetiştirme üzere Şanlıurfa ili Haliliye ilçesinde bulunan ek hizmet binasında 30.817 öğretmenin mesleki becerilerinin geliştirilebileceği Öğretmen Gelişim ve Eğitim Merkezi (ÖGEM) kurulmasının planlandığı, bu kapsamda anılan merkezinin 1.katında bulunan atölyelerin mobilya ve tefrişat giderlerinin bütçe yetersizliği nedeniyle karşılanamadığından, ÖGEM 1. Katındaki atölyelerin tefrişi için 308.000 TL tutarında kaynağa ihtiyaç duyulduğu ve bu finansman kaynağının Belediyemizce karşılanması talep edilmiştir. Söz konusu ÖGEM projesi hizmet binasının ilçemiz sınırlarında tesis edilmesi, öğretmenlerimizin mesleki ve beceri niteliklerinin daha yüksek seviyelere getirilmesi amacı ile eğitime katkı sağlanması hedeflendiğinden, ÖGEM Hizmet Binası 1.Katının tefriş işinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin (a) fıkrasına istinaden, kaynak aktarımı yoluyla Belediyemizce karşılanması ve konu ile ilgili olarak protokol yapmaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT'a yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

 

2021/81

5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2020 yılı "Faaliyet Raporu" 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi gereğince Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, "Haliliye Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu" oya sunuldu. Yapılan işaretli oylama neticesinde 2020 Yılına ait Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

2021/82

İlçemiz genelinde parselasyonu tamamlanmış olan ve bu Kadastral yapıya uygun olarak hazırlandığı anlaşılan İmar Planlarına göre imar uygulaması yapılırken; Kadastral sınırlar ile İmar Planı ada kenarlarının teknik olarak birbiri ile çakışmadığının tespit edildiği durumlarda, Kadastral yolların genişlikleri sabit kalmak kaydıyla ve teknik ekiplerce gerekli ölçümler yapıldıktan sonra çıkan sonuca bağlı olarak İmar Planı Değişikliğine gerek duyulmadan arazi-arsa düzenlemesi yapılabilmesi konusunun, Belediye Meclisince görüşülerek, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul edilerek karara bağlandı

2021/83

Dağeteği Mah. 534 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 numaralı parsele ilişkin uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

 

2021/84

Paşabağı Mahallesinde enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2021/85

                                                                                                                                                            5393 Sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesine istinaden Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Keçili Mahalle Muhtarı Ahmet DOLAP ve Aşağıvarlıca Mahalle Muhtarı Mustafa MÜDÜROĞLU'nun müşterek olarak imzaladığı ilgi sayılı dilekçe ile Keçili ve Aşağıvarlıca Mahalleleri arasında belirtilen sınır değişikliği başvurusuna müteakip, talebe bağlı olarak tanzim edilen sınır değişikliğine ilişkin Mahalle Sınır Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

 

2021/86

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği söz konusu ihtisas komisyonları seçimlerine geçildi. Kurulacak komisyonların en az 3, en fazla 5 kişiden oluşmasına ve 1 yıl süreyle görev yapmalarına karar verildi

2021/87

Haliliye Belediyesi 2020 yılına ait Denetim Raporu üzerinde Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda; Haliliye Belediyesinin 2020 yılı gelir, gider, hesap ve işlemleri ile ilgili olarak Denetim Komisyonunca hazırlanan Denetim Raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince okunarak, Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.        

           

2021/88

02/03/2021 Tarih ve 52-53-54-55-56-57-58-59-60 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergeler Komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilip karara bağlandı.

2021/89

07.04.2021 tarih ve 82 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen İlçemiz genelinde parselasyonu tamamlanmış olan ve bu kadastral yapıya uygun olarak hazırlandığı anlaşılan İmar Planlarına göre imar uygulaması yapılırken; kadastral sınırlar ile İmar Planı ada kenarlarının teknik olarak birbiri ile çakışmadığının tespit edildiği durumlarda, kadastral yolların genişlikleri sabit kalmak kaydıyla ve teknik ekiplerce gerekli ölçümler yapıldıktan sonra çıkan sonuca bağlı olarak İmar Planı Değişikliğine gerek duyulmadan arazi-arsa düzenlemesi yapılabilmesi hususu Komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/90

07.04.2021 tarih ve 84 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Haliliye İlçesi muhtelif park alanlarının bir kısmında monoblok trafo tesisi kurulması amacıyla yetkili kişilerce hazırlanacak 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması şartıyla ilçe genelindeki mahallelere hizmet ederek enerji ihtiyacını karşılaması, zorunluluk arz eden kamu yatırımı olması ve hizmetin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla Trafo Alanı olarak planlanmasına, uygulama imar planının onaylanmasına müteakip amacı dışında kullanılmamak şartıyla DEDAŞ’ a monoblok trafo yeri olarak tahsisine, belirtilmeyen hususlarda ilgili monoblok trafo alanının içinde kaldığı Meri 1/ 1000 Uygulama İmar Planı plan hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda planlanmasına yönelik hazırlatılacak 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılması hususu Komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2021 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

 

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:44

×