EKİM 2021

 

2021/176

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden “Meclis üyeliği ölüm, istifa durumunda kendiliğinden sona erer.” Hükmü amir bulunduğundan Haliliye Belediye Meclis Üyesi Ali VEZİROĞLU 'nun vefatıyla boşalan encümen üyeliği için aday gösterilen Ali İLDAŞ için 34 oy kullanıldığı, 28 oy geçerli ve 6 geçersiz oy olduğu görüldü. Bu sonuca göre boşalan encümen üyeliği yerine Ali İLDAŞ’ın seçildiği Belediye Meclisince kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/177

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesine istinaden Mustafa DİŞLİ’nin isminin Haliliye Belediyesi İlçe sınırlarında bulunan bir parka verilmesi teklifi oy birliği ile gündeme alınmıştır.

2021/178

5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 18/n ve 81. Maddeleri gereğince Mustafa DİŞLİ’nin isminin Haliliye Belediyesi İlçe sınırlarında bulunan bir parka verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.

202/179

Kız Çocuklarını eğitime kazandırmak için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Önergesinin; Eğitim Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2021/180

Covid-19’dan dolayı halk otobüslerinde alınan tedbirler nelerdir?   Önergesinin;   Halkla İlişkiler Komisyonu, Sağlık-Çevre Komisyonu, Trafik-Ulaşım Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/181

Şanlıurfa’mızın kültürünü tarihini ve diğer zenginliklerinin tanıtımı için şehirlerarası ve uluslararası fuarlar yapılmakta mıdır?   Önergesinin;

Turizm Komisyonu, Kültür Komisyonu ve Ar-Ge Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/182

Belediyemiz tarafından engelli bireyler için spor yapabilmeleri için alan var mıdır? Önergesinin; Engelli Komisyonu ve Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/183

Şanlıurfa’nın tarım alanında bölgenin ve ülkemizin en önemli bir tarım şehri olması için neler yapılabilir?  Önergesinin; Tarım Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Kırsal Komisyon, Medya ve Tanıtım Komisyonu na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/184

İşyeri tabelalarında Türkçe Kelime kullanmayanlar için ne gibi yaptırımlar vardır? Önergesinin; Kanunlar Komisyonu, Ensar-Muhacir İlişkileri Komisyonu ve Plan-Bütçe Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/185

Devletimiz madde bağımlısı olarak tedavi gören kişilere tedavi sürecinde sağladığı destek var mıdır?  Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/186

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde “Belediye Başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.” Hükmüne istinaden yıllık Performans Programı hazırlanarak ekte sunulmuştur. Haliliye İlçe Belediyemizin 2022 Yılı Performans Programı Osman KARAAĞAÇ’ın bir (1) ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.   

2021/187

Haliliye Belediyesinin 2022 Yılı Bütçesi hakkındaki teklifini incelemek ve 5 işgünü içerisinde raporunu meclise sunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2021/188

Belediyemiz memurlarının öğrenim durumları ve hizmet yıllarına göre intibakları yapılacak olan personellerden müktesep kadrolarına getirilmeleri için boş kadro derece değişikliği gerekmektedir. GİH. Sınıfındaki boş kadrolarımızdan Ekli-II Sayılı Cetvelde belirtilen kadroların iptal edilerek, GİH. sınıfındaki kadroların değiştirilmesine ihtiyaç hasıl olmuştur. Kadro değişikliği MADDE 11- (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis Kararı ile yapılır denildiğinden, 22/02/2007 gün ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Daire Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince ekte sunulan boş kadro derece değişiklik cetveli Belediye Meclisince görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2021/189

22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliğinde yapılan 25.03.2021 tarih ve 31434 sayılı değişiklikler kapsamında; İlçemiz sınırları dâhilinde Genel Otopark Alanı belirlenmesine yönelik Müdürlüğümüzce hazırlanan İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/190

Sırrın Mah. 4418 ada 6 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/191

Haliliye Belediye Meclis Üyesi Ali İLDAŞ’ın üyesi bulunduğu İhtisas Komisyonlarından istifası nedeniyle yeniden İhtisas Komisyonu seçimi yapılarak Tarım Komisyonu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu’na seçilmesi hususu Belediye Meclisince görüşülerek oy birliğiyle kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/192

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden “Meclis üyeliği ölüm, istifa durumunda kendiliğinden sona erer.” Hükmü amir bulunduğundan Haliliye Belediye Meclis Üyesi Kırsal Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na Ali FELHAN'ın seçilmesi hususu Belediye Meclisince görüşülerek oy birliğiyle kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/193

06/09/2021 Tarih ve 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 Sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/194

05.08.2021 tarih ve 157 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/195

08.09.2021 tarih ve 170 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/196

2022 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı, Osman KARAAĞAÇ’ın (1) bir ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

2021/197

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07-06-2005 tarih ve 57 nolu genelgesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda Analitik Bütçe Sistemine uygun olarak hazırlanan, Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısının tamamı 393.120.000,00 (Üç yüz doksan üç milyon yüz yirmi bin)-TL olarak belirtildiği şekliyle kabulüne, Belediye Meclisimizin 08/10/2021 tarihli birleşiminde Osman KARAAĞAÇ’ın (1) bir ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

2021/198

07.10.2021 tarih ve 189 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.10.2021 tarih ve 11764 sayılı teklifi için komisyonumuzca yerinde ve pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde; Ulubatlı Mahallesi Otopark Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, ekli ve imzalı pafta doğrultusunda, uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/199

07.10.2021 tarih ve 189 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.10.2021 tarih ve 11764 sayılı teklifi için komisyonumuzca yerinde ve pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde; Paşabağı Mahallesi Otopark Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, ekli ve imzalı pafta doğrultusunda, uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2021 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.           

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:45

×