KASIM 2021

 

2021/200

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden “Meclis üyeliği ölüm, istifa durumunda kendiliğinden sona erer.” Hükmü amir bulunduğundan Haliliye Belediye Meclis Üyesi Ali VEZİROĞLU 'nun vefatıyla boşalan encümen üyeliği için aday gösterilen Ali İLDAŞ için 34 oy kullanıldığı, 28 oy geçerli ve 6 geçersiz oy olduğu görüldü. Bu sonuca göre boşalan encümen üyeliği yerine Ali İLDAŞ’ın seçildiği Belediye Meclisince kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/201

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesine istinaden Mustafa DİŞLİ’nin isminin Haliliye Belediyesi İlçe sınırlarında bulunan bir parka verilmesi teklifi oy birliği ile gündeme alınmıştır.

2021/202

5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 18/n ve 81. Maddeleri gereğince Mustafa DİŞLİ’nin isminin Haliliye Belediyesi İlçe sınırlarında bulunan bir parka verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.

202/203

Kız Çocuklarını eğitime kazandırmak için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Önergesinin; Eğitim Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2021/204

Covid-19’dan dolayı halk otobüslerinde alınan tedbirler nelerdir?   Önergesinin;   Halkla İlişkiler Komisyonu, Sağlık-Çevre Komisyonu, Trafik-Ulaşım Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/205

Şanlıurfa’mızın kültürünü tarihini ve diğer zenginliklerinin tanıtımı için şehirlerarası ve uluslararası fuarlar yapılmakta mıdır?   Önergesinin;

Turizm Komisyonu, Kültür Komisyonu ve Ar-Ge Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/206

Belediyemiz tarafından engelli bireyler için spor yapabilmeleri için alan var mıdır? Önergesinin; Engelli Komisyonu ve Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/207

Şanlıurfa’nın tarım alanında bölgenin ve ülkemizin en önemli bir tarım şehri olması için neler yapılabilir?  Önergesinin; Tarım Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Kırsal Komisyon, Medya ve Tanıtım Komisyonu na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/208

İşyeri tabelalarında Türkçe Kelime kullanmayanlar için ne gibi yaptırımlar vardır? Önergesinin; Kanunlar Komisyonu, Ensar-Muhacir İlişkileri Komisyonu ve Plan-Bütçe Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/209

Devletimiz madde bağımlısı olarak tedavi gören kişilere tedavi sürecinde sağladığı destek var mıdır?  Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/210

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde “Belediye Başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.” Hükmüne istinaden yıllık Performans Programı hazırlanarak ekte sunulmuştur. Haliliye İlçe Belediyemizin 2022 Yılı Performans Programı Osman KARAAĞAÇ’ın bir (1) ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.   

2021/211

Haliliye Belediyesinin 2022 Yılı Bütçesi hakkındaki teklifini incelemek ve 5 işgünü içerisinde raporunu meclise sunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2021/212

Belediyemiz memurlarının öğrenim durumları ve hizmet yıllarına göre intibakları yapılacak olan personellerden müktesep kadrolarına getirilmeleri için boş kadro derece değişikliği gerekmektedir. GİH. Sınıfındaki boş kadrolarımızdan Ekli-II Sayılı Cetvelde belirtilen kadroların iptal edilerek, GİH. sınıfındaki kadroların değiştirilmesine ihtiyaç hasıl olmuştur. Kadro değişikliği MADDE 11- (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis Kararı ile yapılır denildiğinden, 22/02/2007 gün ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Daire Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince ekte sunulan boş kadro derece değişiklik cetveli Belediye Meclisince görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2021/213

22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliğinde yapılan 25.03.2021 tarih ve 31434 sayılı değişiklikler kapsamında; İlçemiz sınırları dâhilinde Genel Otopark Alanı belirlenmesine yönelik Müdürlüğümüzce hazırlanan İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/214

Sırrın Mah. 4418 ada 6 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/215

Haliliye Belediye Meclis Üyesi Ali İLDAŞ’ın üyesi bulunduğu İhtisas Komisyonlarından istifası nedeniyle yeniden İhtisas Komisyonu seçimi yapılarak Tarım Komisyonu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu’na seçilmesi hususu Belediye Meclisince görüşülerek oy birliğiyle kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/215

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden “Meclis üyeliği ölüm, istifa durumunda kendiliğinden sona erer.” Hükmü amir bulunduğundan Haliliye Belediye Meclis Üyesi Kırsal Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na Ali FELHAN'ın seçilmesi hususu Belediye Meclisince görüşülerek oy birliğiyle kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/216

06/09/2021 Tarih ve 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 Sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/217

05.08.2021 tarih ve 157 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/218

08.09.2021 tarih ve 170 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/219

2022 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı, Osman KARAAĞAÇ’ın (1) bir ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

2021 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.           

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:46

×