ARALIK 2021

 

2021/220

Hayatımızı doğrudan etkileyen deprem vb. doğal afetler gibi kriz anında ve sonrasında toplumu bilinçlendirmek adına ne gibi çalışmalar yapılarak kriz etkisi en aza indirilebilir? Önergesinin; Eğitim Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Trafik-Ulaşım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2021/221

Şehrimize gelen yerli, yabancı turistleri ağırlamak ve Urfa’ya ait geleneksel lezzetleri tanıtabilmek adına yerli işletmelerin çoğaltılabilmesi için ne gibi destekler sağlanabilir? Önergesinin; Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2021/222

Kamusal ve toplu alanlarda halkın sağlığını korumak adına şu anda mücadele verdiğimiz Covid19 ile mücadelede maske ve dezenfektan kullanımını arttırmak için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Önergesinin; Sağlık ve Çevre Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

202/223

Şanlıurfa’da gençlerimizin istihdam edildiği iş alanları nelerdir? Bu alanlar yeterli midir? Yetersiz ise kapasiteyi arttırmak adına neler yapılabilir? Önergesinin; İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2021/224

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Göbeklitepe’deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolotik döneme ait ‘’T’’ biçiminde 250’nin üzerinde dikilitaşın bulunduğu Karahantepe’de ilk kazı çalışmaları başladı. Karahantepe’de yapılan bu kazı çalışmalarının Göbeklitepe gibi önem kazanabilmesi adına ne gibi çalışmalar yapılabilir? Önergesinin; Kültür Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/225

Dünya genelinde etkili olan kuraklık tarım üretimini olumsuz etkilerken, buğday üretiminde önemli bir yeri olan Şanlıurfa’nın üretimdeki yerini koruması için ne gibi önlemler alınmalıdır? Önergesinin; Araştırma Geliştirme (ARGE) Komisyonu, Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Plan Ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/226

Suriye ve diğer savaş ülkelerinden ülkemize ve özellikle sınır komşularından Urfa’ya sığınmış ve savaştan bedenen etkilenen engelli sığınmacıların özel hak ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ne gibi maddi-manevi destekler sağlanabilir? Önergesinin; Engelli Komisyonu, Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu,  Kadın-Aile Komisyonu, Madde Bağımlılığı İle Mücadele Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/227

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden 2022 yılı içerisinde çalıştırılacak personellerin sözleşmelerinin yenilenmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

2021/228

Atatürk (Şair Şevket) Mah. 25 ada 3 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/229

Ahmet Yesevi Mah. sınırları dâhilinde, Nazım İmar Planı doğrultusunda Kamu Hizmet Alanı (Resmi Kurum Alanı) belirlenmesine yönelik Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususların İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2021/230

İlçemiz, Dağeteği Mahallesine ait mevcut İmar Planlarındaki yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususlarının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/231

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2021 tarih ve 66507 sayılı yazısı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususların İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/232

Karşıyaka Mahallesi, 9.sokakta bulunan Trafik Eğitim Parkının Belediyemizce devralınmasına ve ekli protokol hükümleri dâhilindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesine esas, Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi kapsamında iş birliği yapılmasına ve iş birliğine ilişkin esas ve usullerin belirlendiği ekli protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden Belediye Meclisinde görüşülerek, oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/233

Mahalli İdareler ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2. fıkrasında; ''Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararıyla yapılır.'' Denilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun '' Meclis Görev ve Yetkileri'' başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendine göre '' bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, Bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.'' Belediye meclisinin görev ve yetkisi olarak belirlenmiştir. 2022 Mali Yılı bütçesinde birim müdürlükleri bütçeleri arasında aktarma yapabilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (b) bendine istinaden Belediye Meclisimizce görüşülerek, oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/234

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak yürütülecek olan STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimlerini Güçlendirme Projesi kapsamında müşterek hazırlanan STEM Protokolünü imzalamak adına Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT'a yetki verilmesi hususu Belediye Meclisince görüşülerek, oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/235

06.12.2021 tarih ve 229 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/236

06.12.2021 tarih ve 231 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/237

Ortağı bulunduğumuz Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Anonim Şirketinin ana sözleşmesinin Sermaye Artırılması veya Azaltılması başlıklı 19. Maddesine istinaden Sermaye Artırım Taahhüdü olarak hissemiz oranındaki 105.000,00 TL'nin Şirket hesaplarına yatırılması Belediye Meclisimizce görüşülerek, oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/238

01/11/2021 Tarih ve 200, 201, 202, 208 Sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/239

07.10.2021 tarih ve 190 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/240

03.11.2021 tarih ve 213 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/241

03.11.2021 tarih ve 214 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/242

03.11.2021 tarih ve 215 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/243

İlçemiz dâhilinde, 2014 yılından itibaren, Belediyemiz tarafından, talebe bağlı olarak, gerçekleştirdiğimiz İmar Planı Değişikliklerinin plan kararları vasıtasıyla uygulanan "Ada bazlı uygulamalarda bağımsız birim başına en az 1'er araçlık kapalı otopark yapılması durumunda ada bazında toplam emsal %10 artırılabilir." kararın, Otopark Yönetmeliğinde meydana gelen son değişiklikler doğrultusunda, "Bir parselden oluşan ada bazlı uygulamalarda, tamamı gömülü olmak şartıyla, Otopark Yönetmeliği gereğince belirlenen miktarda kapalı otopark yapılması durumunda, ada bazında toplam %10 Emsal arttırılabilir." şeklinde uygulanmaya devam edilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/244

Otopark yönetmeliğinin 4. maddesinin j bendinde belirtilen "Kat mülkiyetive kat irtifakı tesis edilirken otopark olarak ayrılan alanların, gereken hallerde ilgili idare meclisinde bu yönde karar alınmak suretiyle eklenti olarak ilgili bağımsız bölüme tapuda tahsisi gerçekleştirilebilir. Eklenti otoparkların ortak alan olarak yönetilmesi hususu yönetim planında belirtilir. Bu tür eklenti otoparklarda, aynı bağımsız bölüme ait iki otopark yerinin arka arkaya park düzeni şeklinde (birbirini engelleyebilecek şekilde) birlikte düzenlenmesi halinde tek bir manevra alanı gösterilmesi yeterli kabul edilir." hükmüne istinaden Haliliye İlçesi sınırları içerisinde Ticaret, Turizm+Ticaret, Konut+Ticaret, Konut+Ticaret+Turizm alanları ve Belediye Meclisi’nce belirlenen yol boyu ticaret hakkı tanınan yapıların ticari ünitelerinde geçerli olmak üzere, eklenti otoparklarda, aynı bağımsız bölüme ait iki otopark yerinin arka arkaya park düzeni şeklinde (birbirini engelleyebilecek şekilde) birlikte düzenlenmesi halinde tek bir manevra alanı gösterilmesi teklifi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.   

Eklenme Tarihi: 22.12.2021 07:22

×