Ocak 2022

 1. Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi,
 1. Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Karşıyaka Mahallesi 5052 Ada 3 Nolu Parselde yapılmakta olan içinde konservatuar birimi, meslek edindirme atölyeleri, gastronomi merkezi, kütüphane, kitap kafe hizmetlerini bulunduran Kültür Merkezi'ne Şanlıurfa'mızın kıymetli ses sanatçısı İbrahim TATLISES'in hatıralarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için isminin verilmesi hususunun; 5393 Sayılı Belediye Yasası'nın 18/n Maddesi gereğince Belediye Meclisince görüşülmesi,
 1. İbrahim TATLISES Müzesi bakım, onarım yapım işine ilişkin Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile işbirliği yapılması ve ortak hizmet projesine dair esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden Belediye Meclisince görüşülmesi,
 1. Şanlıurfa Müze Gezisi İşbirliği Projesi kapsamında resmi özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin taşınması ve iaşesi ile sınırlı kalmak kaydıyla, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi yapılmasına ve projeye dair esas usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT' a yetki verilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden Belediye Meclisinde görüşülmesi,
 1. Haliliye İlçesi, Atatürk Mahallesi, 63 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı taşınmaz mal üzerinde bulunan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesinin teşhir, tanzim ve uygulama projesine ait yapım işine 5 (beş) eşit taksitte ödenmesi kaydıyla toplam 1.500.000,00 TL tutarında YİKOB’a kaynak aktarımında bulunulması ve ortak hizmet projesine dair esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin (a) bendine istinaden Belediye Meclisince görüşülmesi,
 1. Haliliye ilçesi Karşıyaka, Sancaktar ve Ahmet Yesevi mahallelerinde yapılmakta olan kapalı semt pazarlarına isim verilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 18. maddesi (n) bendine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,
 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesinde; “ İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükmü amirdir. Anılan kanun maddesine istinaden Belediyemizin 2021 Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmak üzere belediye meclisi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere seçimi görüşülmesi,
 1.  Üyesi bulunduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin, Birlik Genel Kurulunun Oluşum bölümünü içeren 7. Maddesinde: "Üye yerel yönetimler Başkanları veya başkanın seçtiği temsilci ile meclislerince seçilecek meclis üyeleri tarafından; yerel yönetim birlikleri ise, başkanları veya başkanın seçtiği bir temsilci ile genel kurulda temsil edilirler" şeklinde belirtilmiştir. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün ilgili maddeleri uyarınca 2019 Nisan ayı meclisinde yapılan seçimlerde asil üye Ali VEZİROĞLU ve yedek üye Nusret KAYA seçilmiştir. Ali VEZİROĞLU'nun vefatından dolayı Türk Dünyası Belediyeler Birliği üye seçiminin Belediye Meclisince görüşülmesi,
 1. 06/12/2021 Tarihinde İhtisas Komisyonlarına havale edilen 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 Sayılı Önergelerin raporlarının okunması.

E. İmar komisyonuna Havale edilecek konular:

 1. Osmanbey Mah. 0 Ada 323 parsele ait Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 12.11.2021 tarih ve 582 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanarak sunulan Uygulama İmar Planı ile ilgili hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesi,
 1. Sırrın Mah. 4425 ada 1 parsele ait yapı kat sayısının artırılması talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesi,
 1. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, 17.09.2021 tarih ve 453 sayılı Meclis kararı ile onaylanan, Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanarak, ilgi yazı ile gönderilen, 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesi,

F. İmar Komisyonundan gelen raporların görüşülmesi:

 1. 06.12.2021 tarih ve 228 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlçemiz, Atatürk (Şair Şevket) Mah., 25 ada, 3 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi,

 

 1. 06.12.2021 tarih ve 230 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlçemiz, Güzelyurt ve Dağeteği Mahallelerine ait mevcut İmar Planlarının plan notlarının düzenlenmesine ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi.

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 31.12.2021 15:24

×