ŞUBAT 2022

HALİLİYE BELEDİYESİ 2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

 1. MECLİS ÜYELERİNİN ÖNERGELERİ:

1) Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi,

 1. BAŞKANLIK TEKLİFLERİ:
  1. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Haliliye Belediye Başkanlığı arasındaki ilköğretim ve ortaöğretime devam eden öğrencilere destek mahiyetinde ücretsiz kursların açılış ve işleyişinin yürütülmesini; eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan işbirliği esaslarını içeren protokolün 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinin a/b fıkralarına ve aynı kanunun 75. Maddesinin a/b fıkralarının ilgili hükümlerine istinaden Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Eğitim Protokolünü imzalamak adına Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT'a yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara   bağlanmasını olurlarınıza arz ederim.  Ufuk ASLAN/Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.
  1. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla 12.07.2021 tarih ve 1330042 sayılı yazıları ile 1.000.000,00 TL, 17.11.2021 tarih ve 2231486 sayılı yazıları ile de 760.000,00 TL tutarındaki şartlı nakdi yardımın, araçların temin edilmesi kaydıyla, Belediyemize yapılacağı belirtilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan şartlı nakdi yardım kapsamında 2 adet 13+1,5 m3 kapasiteli Çöp Toplama Aracı, 5 adet 3 m3 Mini Çöp Toplama Aracı, 1 adet 2,5 ton kapasiteli Forklift, 1 adet 2 m3 Vakumlu Yol Süpürme Makinası ile 5 adet Traktörün satın alma işlemleri tamamlanmış olup, Belediyemize yapılan şartlı nakdi yardımın kabulü ile araçların teslim alınmasına müteakip çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla kamu hizmetinde kullanılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (g) fıkrası uyarınca Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim. Mahmut NACAK/Destek Hizmetleri Müdür V.
  1. Haliliye Belediyemiz tarafından özellikle dezavantajlı gruplar ve kırsal mahallelerimize yönelik projelendirilen “Evde Sağlık” hizmetinin gerçekleştirilmesi amacıyla Japonya Büyükelçiliği tarafından açılan hibe programına Ağız Diş Sağlığı Tarama Aracı teminine esas başvuruda   bulunulmuştur.   Söz   konusu   “Evde   Sağlık”   projesinin    yürütülmesi amacıyla Belediyemiz ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında ortak hizmet projesi yapılmasını ve ortak hizmet projesine dair esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin (a) bendine istinaden Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim. Mahmut NACAK/Destek Hizmetleri Müdür  V.
  1. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2022 yılı Gelir Fiyat Tarifesi baz alınarak İldeki belediyeler arasında fiyat farkları oluşmaması ve bütünlük sergilemesi adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclisinin belirlemiş olduğu fiyatların aynen 2022 yılında kullanılması hususunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilerek karara bağlanmasını olurlarınıza arz ederim. Mehmet ASLAN/Fen İşleri Müdür V.
  1. Haliliye İlçe sınırları dâhilinde yer alan ve Belediyemizin tasarrufu altında bulunan sosyal donatı alanlarında tesis edilmekte olan kantin, büfe ve sosyal tesislerin Belediyemizin %100 iştiraki olan Göbeklitepe Anonim Şirketi tarafından işletilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle Belediye Meclisince belirlenecek bedel ve süre üzerinden bahsi geçen tesislerin işletmesinin Belediyemizin %100 iştiraki olan Göbeklitepe Anonim Şirketine devredilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim. Ufuk ASLAN/ Kültür ve Sosyal İşler Müdür. V.
 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NA HAVALE EDİLECEK KONULAR:
 1. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.09.2021 tarih ve 452 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda Paşabağı Mah. sınırları dâhilindeki taşınmaza ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,
 2. Dağeteği Mah. 975 ada, 2 parsel ve civarına   yönelik   Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,
 3. İlçemiz, Güzelyurt Mahallesi, 377 ada, 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; Haliliye Belediye Meclisimizin 10/06/2021 tarih ve 124 sayılı Kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ise 11/11/2021 tarih ve 569 sayılı Meclis Kararıyla uygun görülmüş ve onaylandıktan sonra Belediye Başkanlığımızca, 02.12.2021- 03.01.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresince söz konusu plan değişikliğine yönelik 3 adet itiraz başvurusu yapılmış olup; ekte sunulan söz konusu itiraz dilekçelerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/ b maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,
 4. Yenişehir (Selahaddin Eyyubi) Mah., 83 ada, 1044 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,
 5. Ulubağ Mah., 0 ada, 678 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 17.09.2021 tarih ve 450 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanarak sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,
 6. Dağeteği Mah. 516 ada, 1-2-7-8 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 17.09.2020 tarih ve 223 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanarak sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,
 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ:

 1. 06.01.2022 tarih ve 15 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen İlçemiz, Osmanbey Mah., 0 ada, 323 parsele ait Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 12.11.2021 tarih ve 582 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanarak sunulan Uygulama İmar Planı için hazırlanan raporun Belediye Meclisimizce karara bağlanması,
 1. 06.01.2022 tarih ve 16 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen İlçemiz, Sırrın Mah., 4425 ada, Uygulama İmar Planı Değişikliği için hazırlanan raporun Belediye Meclisimizce karara bağlanması,
 1. 06.01.2022 tarih ve 17 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlçemiz, Sırrın (Karşıyaka) Mahallesindeki ilgili hususun Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin, 17.09.2021 tarih ve 453 sayılı Meclis kararı ile onaylanan, Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanarak, ilgi yazı ile gönderilen, 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Uygulama İmar Planı Değişikliği için hazırlanan raporun Belediye Meclisimizce karara bağlanması.

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 04.02.2022 15:58

×