NİSAN 2022

HALİLİYE BELEDİYESİ 2022 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

 1. MECLİS ÜYELERİNİN ÖNERGELERİ:

 

 1. Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi,

 

 1. BAŞKANLIK TEKLİFLERİ:

 

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesinde; "Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur." hükmü yer almaktadır. Söz konusu Kanun maddesine istinaden Belediye Meclisi Üyeleri arasından Belediyemizin İhtisas Komisyonlarına Üye Seçiminin yapılması hususunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmasını  arz ederim.

Mehmet Emin ALTINGÖZ/ Yazı İşleri ve Kararlar Müdür V.

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. Maddesine istinaden Belediye Meclis Üyeleri arasından gizli oy ile Belediye Encümen Üye Seçimlerinin yapılması gerekmektedir. Belediye Encümen Üye seçiminin Belediye Meclisince yapılarak karara bağlanmasını  arz ederim. Mehmet Emin ALTINGÖZ/ Yazı İşleri ve Kararlar Müdür V.

 

 1. Belediyemizde görev yapmakta olan memurların öğrenim durumu ve hizmet yıllarına göre intibakının yapılabilmesi amacıyla, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Daire Yönetmeliğin 11. Maddesine göre hazırlanan ve ekte sunulan derece değişiklik cetvelinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesine istinaden Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmasını  arz ederim Mustafa EREN/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.  

 

 

 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Belediyeler ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış olan Belediyemizin 2021 Yılı Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesine istinaden Haliliye Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Belediye Meclisince görüşülmesi hususunu arz ederim.

Erkan YALÇIN/ Mali Hizmetler Müdür V.

 

 1. Belediye Meclisimizin 16/01/2022 tarih ve 14 nolu kararı ile Meclis Üyelerimizden seçilen 2021 Yılı Denetim Komisyonu, Belediyemizin gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini tamamlamıştır.  Ekte sunulan 2021 yılı Meclis Denetim Komisyonu Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediye Meclisince görüşülmesi hususunu arz ederim. Erkan YALÇIN/ Mali Hizmetler Müdür V. 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NA HAVALE EDİLECEK KONULAR:

 

 1. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisince 17.09.2021 tarih ve 458 sayılı karar ile onaylanan Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanarak sunulan; Sırrın Mah. 4439 ada, 35-36 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,

 

 1. Konuklu Mah. 179 ada, 7 parsele ait ada bazında yapılaşma koşullarının belirlenmesi ve kat artışı amaçlı 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,

 

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

 1. 08.02.2022 tarih ve 29 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Dağeteği Mah., 516 ada 1-2-7-8 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi için hazırlanan raporun Belediye Meclisimizce karara bağlanması.

 

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

 

Eklenme Tarihi: 01.04.2022 14:03

×