ŞUBAT 2022

 

2022/21

     Haliliye İlçe sınırları dâhilinde yer alan ve Belediyemizin tasarrufu altında bulunan sosyal donatı alanlarında tesis edilmekte olan kantin, büfe ve sosyal tesislerin Belediyemizin %100 iştiraki olan Göbeklitepe Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle Belediye Meclisince belirlenecek bedel ve süre üzerinden bahsi geçen tesislerin işletmesinin Belediyemizin %100 iştiraki olan Göbeklitepe Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi konusu 5216 Sayılı Kanun’un 26. Maddesine istinaden Belediye Meclisince görüşülerek oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlanmıştır.

2022/22

     Haliliye Belediyemiz tarafından özellikle dezavantajlı gruplar ve kırsal mahallelerimize yönelik projelendirilen “Evde Sağlık” hizmetinin gerçekleştirilmesi amacıyla Japonya Büyükelçiliği tarafından açılan hibe programına Ağız Diş Sağlığı Tarama Aracı teminine esas başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu “Evde Sağlık” projesinin yürütülmesi amacıyla Belediyemiz ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında ortak hizmet projesi yapılmasını ve ortak hizmet projesine dair esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi konusu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.      .

2022/23

     Fen İşleri Müdürlüğü Aykome Birimi tarafından 2022 yılında kullanılacak birim fiyatlar için, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen gelir tarifelerinin aynen kullanılması hususu oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmiştir.

2022/24

     İlçemiz sınırları dâhilinde; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan Nazım İmar Planı Değişiklikleri doğrultusunda Paşabağı Mahallesinde, Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022/25

     İlçemiz sınırları dâhilinde; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan Nazım İmar Planı Değişiklikleri doğrultusunda Dağeteği Mah. 975 ada, 2 parsel ve civarına yönelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022/26

     İlçemiz, Güzelyurt Mahallesi, 377 ada, 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; Haliliye Belediye Meclisimiz ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları ile onaylandıktan sonra, Belediye Başkanlığımızca, 02.12.2021-03.01.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresince söz konusu plan değişikliğine yönelik 3 adet itiraz başvurusu yapılmış olup; ekte sunulan söz konusu itiraz dilekçelerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/ b maddesi gereğince ilgili husus İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na oy birliği ile havale edilmiştir.

2022/27

     07.01.2022 tarih ve 551 sayılı dilekçe ile Müdürlüğümüze gelen Yenişehir (Selahaddin Eyyubi) Mah. 83 ada, 1044 parsele ait emsal değiştirilmeksizin, Riskli yapı alanlarında Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili husus İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na oy birliği ile havale edilmiştir.

2022/28

     Ulubağ Mah. 0 ada, 678 parsele ait “Eğitim Tesis Alanı” amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili husus İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na oy birliği ile havale edilmiştir.

2022/29

     Dağeteği Mah., 516 ada, 1-2-7-8 parsellere ait 11.01.2022 tarih ve 840 sayılı dilekçe ile Müdürlüğümüze gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince onaylanan Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanarak sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili husus İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na oy birliği ile havale edilmiştir.

2022/30

     Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Haliliye Belediye Başkanlığı arasındaki ilköğretim ve ortaöğretime devam eden öğrencilere destek mahiyetinde ücretsiz kursların açılış ve işleyişinin yürütülmesini; eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan işbirliği esaslarını içeren protokol hazırlanarak, ekte sunulmuştur. Bu nedenle; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinin a/b fıkralarına ve aynı kanunun 75. Maddesinin a/b fıkralarının ilgili hükümlerine istinaden Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Eğitim Protokolünü imzalamak adına Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT'a yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/31

     Belediyemiz tarafından çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan araçların temin edilmesi için ilgi (a) ve ilgi (b) sayılı yazılarımızla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmuştur. Belediyemize yapılan şartlı nakdi yardımın kabulü ile araçların teslim alınmasına müteakip çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla kamu hizmetinde kullanılması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/32

     06.01.2022 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/01/2022 tarih ve 16398 sayılı teklifi ekindeki 29.12.2021 tarih ve 23750 sayılı başvuru dilekçe için komisyonumuzca yerinde ve pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi, ekli ve imzalı pafta doğrultusunda, komisyonumuzca, uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/33

     06.01.2022 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/01/2022 tarih ve 16398 sayılı teklifi ekindeki 29.12.2021 tarih ve 23751 sayılı başvuru dilekçe için komisyonumuzca yerinde ve pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde; Sırrın Mah. 4425 ada 1 parsel; yürürlükteki 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, ekli ve imzalı pafta doğrultusunda, komisyonumuzca uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/34

     06.01.2022 tarih ve 17 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/01/2022 tarih ve 16400 sayılı teklifi ekindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ ne ait 17.12.2021 tarih ve 23029 sayılı yazısı için komisyonumuzca yerinde ve pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, ekli ve imzalı pafta doğrultusunda, komisyonumuzca, uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/35

     08.02.2022 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.02.2022 tarih ve 18417 sayılı teklifi için komisyonumuzca yerinde ve pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, ekli ve imzalı pafta doğrultusunda, komisyonumuzca, RESEN, uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/36

     08.02.2022 tarih ve 25 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.02.2022 tarih ve 18417 sayılı teklifi için komisyonumuzca yerinde ve pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, ekli ve imzalı pafta doğrultusunda, komisyonumuzca, RESEN, uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/37

     08.02.2022 tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07/02/2022 tarih ve 18415 sayılı teklifi ekindeki 07.12.2021 tarih ve 22148 sayılı/ 10.12.2021 tarih ve 22443 sayılı ve 22.12.2021 tarih ve 23241 sayılı itiraz dilekçeleri için komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/38

     2022 Yılı Fen İşleri Müdürlüğü Aykome birimi tarafından kullanılacak birim fiyatlar için; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 2022 yılı Gelir Tarifeleri belirlenmiş olup, İldeki belediyeler arasında fiyat farkları oluşmaması ve bütünlük sergilemesi vs. adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclisinin belirlemiş olduğu fiyatların aynen kullanılması Plan ve Bütçe Komisyonunca da uygun bulunmuştur. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2022/39

     03/01/2022 Tarih ve 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.   

Eklenme Tarihi: 23.05.2022 10:11

×