MART 2022

 

2022/40

     5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51. maddesine istinaden, Başkanlığımız emrinde 657 sayılı yasaya tabi Zabıta Müdürlüğü emrinde görev yapmakta olan Memurlara maktu Zabıta mesaisinin ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/41

     Belediye Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan iş makinelerinin “Ekskavatör, Greyder, Loder, Silindir vb.”  temin edilmesine esas, kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç fazlası bulunan iş makinelerinin Belediyemize hibe veya tahsis edilmesi amacıyla müracaat edilmesi planlanmaktadır.  Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, kamu hizmetlerinin yürütülmesi kaydıyla,  Belediyemize iş makineleri  “Ekskavatör, Greyder, Loder, Silindir vb.” hibe veya tahsis edilmesi için müracaatta bulunulması konusu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (g) bendine istinaden Belediye Meclisinde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/42

     İlçemiz sınırları dâhilinde; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan Nazım İmar Planı doğrultusunda; Müdürlüğümüzce hazırlanan, Şeyhçoban Mahallesi 0 ada 564 nolu parsele yönelik, “İlköğretim Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması hususu İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022/43

     Haliliye İlçesi, Paşabağı Mahallesinde bulunan; 1195 ada 7 parsel numaralı, yürürlükteki imar planında "MİA (Merkezi İş Alanı)" olarak planlı taşınmazın, İmar Planı değişikliği Haliliye Belediyesinin 08/12/2021 tarih ve 236 sayılı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 13/01/2022 tarih ve 50 sayılı Meclis kararı ile onaylandıktan sonra, Belediye Başkanlığımızca, 03.02.2022-07.03.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresince söz konusu plan değişikliğine yönelik 1 adet itiraz başvurusu yapılmış olup; ekte sunulan söz konusu itirazın, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanılması hususu İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022/44

     Sırrın (Yeşildirek) Mah, 0 ada, 1462 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 07.02.2022 tarih ve 2972 sayılı dilekçe ile yapılan çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili ekte sunulan dosyanın, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması hususu İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022/45

     10.06.2021 tarih ve 123 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/46

     Motosikletlilerin trafikte en az otomobil kullanıcıları kadar emniyetli olmalarını sağlamak amacıyla alınabilecek tedbirler nelerdir?  Önergesinin; Trafik-Ulaşım Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/47

      Urfa’mızın faaliyet gösterdikleri alanlara göre değişiklik gösteren birçok değerli sanat ve zanaat hemşerisinin bir sonraki nesillere aktarılması için ne tür çalışmalar yapılmaktadır?   Önergesinin;  Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Gençlik

 Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/48

     Çocukların anne, baba ve anne-baba ilişkisi olmak üzere 3 ebeveynleri olduğu düşünülürse onları yetiştirme sürecinde gerekli olan tüm ihtiyaçlarına hazırlayabilmek için anne babalar nasıl bilgilendirilebilir?  Önergesinin;  Kadın ve Aile Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ve Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/49

     Gübrede yaşanan zam ve yağışların yetersiz olduğu yağan yağmurun sadece tohumun filizlenmesine ancak etki ettiği şu günlerde çiftçilerin yaşamış olduğu sıkıntılara destek olabilmek adına nasıl çalışmalar yapılabilir?  Önergesinin;  Tarım Komisyonu, Araştırma Geliştirme Komisyonu ve Kırsal Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/50

     Eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçebilmek adına öğrencilerimize yapılan katkılar nelerdir? Önergesinin; Eğitim Komisyonu ve Engelli Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/51

     Şanlıurfa’nın nüfusunun artan enflasyon ve işsizlikle doğru orantıda genişlemesinin önüne geçilebilecek şekilde ne tür önlemler alınabilir? Önergesinin; İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/52

     Haliliye Belediyesi tarafından açılan kış spor okulları ile spor alışkanlığı kazanan gençlerin arttırılması ve yayılması için eğitimcilere ve yayın kuruluşlarına ne gibi görevler düşmektedir?  Önergesinin; Medya ve Tanıtım Komisyonu, Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/53

Ülkemizde ve şehrimizde bulunan mültecilerin toplum yapısına adapte olmaları için birlik ve beraberliği kazandıracak davranışları sergilemelerini desteklemek için neler yapılabilir? Önergesinin; Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu ve Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/54

     08.02.2022 tarih ve 27 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/55

     08.02.2022 tarih ve 28 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/56

     07.03.2022 tarih ve 42 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/57

     07.03.2022 tarih ve 43 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/58

     07.03.2022 tarih ve 44 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/59

     İlçemiz sınırlarında bulunan 10 adet ilköğretim okulunda beceri atölyeleri kurulmasına esas olmak üzere Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ŞURKAV ile ortak hizmet projesi yapılmasına, ortak hizmet projesine ilişkin esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT’ın yetkilendirilmesi hususu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/60

     Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) 28/12/2021 tarih ve 29176 sayılı yazısı Güney Turizm Yolu Nazım İmar Planları, Kentsel Uygulama Projelerine esas tanzim edilen protokolde; Belediyemizin, İhalede teklif edilen bedelin Ajans ve YİKOB payı dışında kalan kısmının %15 (KDV Dâhil) tutarında kaynak aktarımında bulunulması yükümlülüğü belirlenmiştir. Bu nedenle; Güney Turizm Yolu Nazım İmar Planları, Kentsel Uygulama Projeleri işine esas olmak üzere YİKOB, Karacadağ Kalkınma Ajansı,  Şanlıurfa Büyükşehir, Eyyübiye, Harran, Karaköprü, Viranşehir Belediye Başkanlıkları ile ortak hizmet projesi yapılmasına, protokol hükümleri gereğince YİKOB’a kaynak aktarımında bulunulması ve ortak hizmet projesine dair protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’ın yetkilendirilmesi hususu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.   

 

2022/61

     5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden, 40 kişi kapasiteli Kadın Konuk evi kurulması ve işletilmesi amacıyla Valiliğin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir, Eyyübiye ve Karaköprü Belediye Başkanlıkları ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projesi yapılmasına, ortak hizmet projesine ilişkin esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT'ın yetkilendirilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/62

     07/02/2022 Tarihli Belediye Meclis toplantısında İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/63

     07/02/2022 Tarihli Belediye Meclis toplantısında İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/64

     5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51. maddesine istinaden, Başkanlığımız emrinde 657 sayılı yasaya tabi Zabıta Müdürlüğü emrinde görev yapmakta olan Memurlara Maktu Zabıta mesaisinin ödenmesi hususu Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun görülmüş olup; Plan ve Bütçe Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.   

Eklenme Tarihi: 23.05.2022 10:16

×