NİSAN 2022

 

2022/65

  Ramazan ayında merdiven altı gıda üretimi yapan işletmeleri ve işyerlerinin üretimini engellemek için ne gibi önlemler alınmıştır?  Önergesinin;  Araştırma Geliştirme Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/66

  Okul çağında ki çocuklarımızın ailesine, çevresine, yaşadığı şehrine ilgisini ve duyarlılığını arttırmak için nasıl çalışmalar yapılabilir? Önergesinin; Gençlik Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2022/67

  Kadının Toplum içerisinde ki Rolünün güçlendirilmesi için neler yapılmalı ne gibi destekler sağlana bilinir? Önergesinin; Kadın ve Aile Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/68

  Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak çalışma bağlantıları alanları oluşturula bilinir mi? Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/69

  Haliliye Belediyesi Voleybol Kulübünün Belediyemize ve Şehrimize sosyal yönden ne gibi etkileri olmuştur?  Önergesinin; Spor Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/70

  Ramazan ayında ilimiz sınırları içerisinde ki göçmenlerin hayat standartlarını yaşam koşullarını elverişli hale getirebilmek için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Önergesinin; Ensar Muhacir İlişkileri Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/71

  İl Kültür Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren yöresel toplulukların etkinliklerini geliştirmek ve devam ettirmek adına ne gibi sosyal çalışmalar yapılabilir? Önergesinin;  Kültür Komisyonu ve Turizm Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/72

  Şehrimizde ki Gürültü kirliliğini azaltmak için ne gibi tedbirler alınmıştır?  Önergesinin; Trafik-Ulaşım  Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/73

   Şanlıurfa’da Ekolojik Tarım ne durumda Ekolojik tarımın verimliliğini artırılmasıyla ile ilgili neler yapılabilir?  Önergesinin; Tarım Komisyonu, Kırsal  Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/74

  İlimizdeki Alzheimer Hastalarının Sorunlarının araştırılması ve sorunlarının giderilmesi için neler yapılabilir?  Önergesinin; Engelli Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/75

  Uzun süreli işsizliği önlemeye yönelik ne gibi çalışmalar yapılabilir ve işsizlik ve istihdama yönelik ne gibi politikalar (kanunlar) yapılandırılmıştır? Önergesinin;

İşsizlik ve istihdam Komisyonu, Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/76

  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Üç Kişilik Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri: Emin DEMİRKOL, İsmail TOPTAN ve Hayati DEDEOĞLU seçilip Belediye Meclisince karara bağlanmıştır.

2022/77

  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda;  Denetim Komisyonu Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/78

  Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisince 17.09.2021 tarih ve 458 sayılı karar ile onaylanan Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanarak sunulan; Sırrın Mah. 4439 ada, 35-36 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022/79

  Konuklu Mah., 179 ada, 7 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili ada bazında yapılaşma koşullarının belirlenmesi ve kat artışı amaçlı 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022/80

  08.02.2022 tarih ve 29 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/81

  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden Belediye Meclisi Üyeleri arasından Belediyemizin İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi yapılarak karar bağlanmıştır.

2022/82

  07/03/2022 Tarihli 46, 47, 48, 49,50, 51, 52,53 sayılı kararla Belediye Meclis toplantısında İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/83

   Belediyemiz Memur'unun öğrenim durumu ve hizmet yıllarına göre intibakı yapılacak olan personelin müktesep kadrosuna getirmek için boş kadro derece değişikliği gerekmektedir. Boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis Kararı ile yapılır denildiğinden, 22/02/2007 gün ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Daire Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince ekte sunulan boş kadro derece değişiklik cetveli hususu Belediye Meclisince görüşülerek oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

 

2022/84

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Belediyeler ve Kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan "Haliliye Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu" Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, oya sunuldu. Yapılan işaretli oylama neticesinde 2021 Yılına ait Faaliyet Raporu 08.04.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile kabul edildi.Gereği için karardan bir örneğin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.   

Eklenme Tarihi: 23.05.2022 10:17

×