NİSAN 2023

 

2023/41

Başkanlık Makamı tarafından verilen Haliliye Belediyesi mülkiyetinde bulunan 5 adet taşınmaz malın satışının yapılması konusunun meclis gündemine alınması oy birliği ile kabul edilmiştir.

2023/42

Emlak İstimlak Müdürlüğü ve Belediye Meclisinin 41 Sayılı BMK teklifi üzere bahsi geçen taşınmazların satışlarının yapılması, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun geçici 8. Maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına trampa, devir veya satışının yapılması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e Maddesine istinaden oybirliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/43

Krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Haliliye Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’ın yetkilendirilmesi hususundaki toplantıya salt çoğunlukla (33 üye) katılmış olup; oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/44

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; üç kişilik Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri: Ali KAYA, Hamit YILDIZ ve Ahmet DEMİR seçildiler.

2023/45

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; İhtisas Komisyonları Üyelik Seçimi oy birliğiyle kabul edildi.

2023/46

Kırsal kalkınma kapsamında Hibe desteğine uygun olmayan mal alım (hibe desteği verilmeyecek olan) giderleri nelerdir? Önergesinin Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/47

Trampa ve trampa ekonomisi nedir? Kimler başvurabilir? Hangi kanuna tabidir? Önergesinin; Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/48

Engellilerde sportif Beceri ve koordinasyon Eğitim programları nelerdir? Ne gibi faydalar sağlamaktadır? Önergesinin; Engelli Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Spor Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/49

Şehrimizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza Haliliye belediyesi ve tüm birimleriyle özellikle çocuklar ve kadınlarımız başta olmak üzere acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ne gibi yardımları destekleri olmuştur? Sahada bulunduğu faaliyetleri nelerdir? Önergesinin;  Kadın-Aile Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/50

Yerli turistlerimizin yerel basında Şanlıurfa turizmi ile ilgili algılarını belirlemeye yönelik ne gibi araştırmalar çalışmalar yapılabilir? Önergesinin; Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/51

Günümüzde adını sıkça duyduğumuz metamfetamin bağımlılığı nedir? Kullanan gençlerimiz üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/52

Göçmenlerin suça karışımını engellemek ve suç oranlarının azaltılmasının istihdam üzerinde etkisi var mıdır? Önergesinin; Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/53

Hızlı Geçiş sistemi (HGS) de araç sınıfları nelerdir? HGS sisteminde geçiş ihlali nedir? Önergesinin; Trafik-Ulaşım Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/54

06/03/2023 Tarih ve 25 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Ensar Muhacir İlişkileri Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Mart Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/55

06/03/2023 Tarih ve 26 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen;  Mart Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/56

06/03/2023 Tarih ve 27 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Trafik-Ulaşım Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Mart Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/57

06/03/2023 Tarih ve 28 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Mart Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/58

06/03/2023 Tarih ve 29 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kadın-Aile Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Mart Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/59

06/03/2023 Tarih ve 30 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Spor Komisyonu, Engelli Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Mart Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/60

06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen Şanlıurfa İdari Yargı Hizmet Binasının Kullanılamaz halde olması nedeniyle hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla taşınmaz kiralanmasına ve kira giderlerinin karşılanmasına esas Şanlıurfa İdare Mahkemesi Başkanlığı, Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Haliliye Belediye Başkanlığı, Eyyübiye Belediye Başkanlığı, Karaköprü Belediye Başkanlığı ile ortak hizmet projesi yapılması ile projeye esas ekli protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi konusu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden Belediye Meclisinde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/61

06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem ve 15/03/2023 tarihinde ilimizde meydana gelen sel afetinden etkilenen il ve ilçelerimizdeki kamu tesislerinin asgari düzeyde çalışır hale getirilmesi, zarar gören tarihi yapıların onarımı ve restorasyonu, afetten etkilenen konutlarda fiilen ikamet eden ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması, görevli personellerin iaşe ve ibate giderleri, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına kaynak aktarılmasına esas, Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile ortak hizmet projesi yapılması ile projeye esas ekli protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi konusu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden Belediye Meclisinde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/62

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Belediyeler ve Kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan "Haliliye Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu" Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, oya sunuldu. Yapılan işaretli oylama neticesinde 2022 Yılına ait Faaliyet Raporu Belediye Meclisimizde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/63

Haliliye Belediyesi 2022 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini içeren Denetim Komisyonu Raporu Komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliğiyle kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/64

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) Fıkrasına istinaden, ilgili kanun maddesinde sayılan karşılıklı işbirliği yapılması, kardeş kent ilişkilerinin kurulması, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek ve bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmek, sosyal projeler geliştirmek ve yapmak amacı ile Belediyemiz ile Adıyaman Belediyesinin Kardeş Kent olma talebi Belediye Meclisimizde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.        

Eklenme Tarihi: 03.07.2023 10:48

×