NİSAN 2024

                             T.C. HALİLİYE BELEDİYE MECLİSİ 2024 NİSAN AYI  MECLİS KARARLARI

2024/57

5393 Sayılı Kanunun 19. Maddesi gereğince 2 yıl süreyle görev yapmak üzere: Meclis Divan Kâtipliklerine Asil Üye olarak 1- Fuat ŞENBAYRAM 2- Abdurrahman TANRIVERDİ 21 oy, Yedek Üye olarak 1- Mehmet Sadık ALTAY, 2- Mehmet KARAÇİZMELİ 21 oy alarak seçildiler.

2024/58

5393 Sayılı Kanunun 19. Maddesi 2 yıl süreyle görev yapmak üzere: Meclis Başkan 1. Vekili Mehmet Emin ATAŞ (21 oy) ; Meclis Başkan 2. Vekili Paşa Karakuş (21 oy) seçildiler.

2024/59

5393 Sayılı Kanunun 33. Maddesi gereğince 1 yıl süreyle görev yapmak üzere: Üç kişilik Encümen Üyeliklerine İbrahim Halil KAYA 21 oy, Halil YETKİN 21 oy, Vedat KARAOĞLU 21 oy alarak seçildiler.

2024/60

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi gereğince 1 yıl süreyle görev yapmak üzere: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun kurulmasına ve Ömer Faruk AKSOY, Hamit YILDIZ, Osman KARAAĞAÇ, Cuma DEMİR, İbrahim FELHAN’ın Üye olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

2024/61

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi gereğince 1 yıl süreyle görev yapmak üzere: İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun kurulmasına ve Ahmet DEMİR, Mehmet TATLI, Ahmet DEMİRKAN, Ahmet AKAGÜNDÜZ, Şahin DEMİREL’in Üye olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

2024/62

5393 Sayılı Kanunun 18/o Maddesi ile üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile üyeliğimizin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

2024/63

5393 Sayılı Kanunun 18/o Maddesi ile üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği ile üyeliğimizin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

2024/64

5393 Sayılı Kanunun 18/o Maddesi ile üyesi olduğumuz Enerji Kentler Birliği ile üyeliğimizin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

2024/65

Türkiye Belediyeler Birliği’nin iç tüzüğü kapsamında Asil Üye- İbrahim Halil KAYA 21 oy,  Yedek Üye-Fuat ŞENBAYRAM 21 oy alarak seçilmesine karar verildi.

2024/66

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Meclis Toplantılarını düzenleyen 20. Maddesi gereğince; Meclis tatil gününe denk gelmemesi ve olağanüstü bir durum olmaması halinde, meclis toplantılarının her ayın ilk pazartesi günü saat 11:00 de yapılmasına ve her yıl ağustos ayında tatil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2024/67

Haliliye Belediyesi 2023 yılı gelir, gider, hesap ve işlemleri ile ilgili olarak Denetim Komisyonunca hazırlanan Denetim Raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğin 22. Maddesi gereğince okunarak, Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu. Gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne tevdiine karar verildi. 

2024/68

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden başkan yardımcılarına belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere aylık maaş ödenmesine oy çokluğuyla karar verildi.

2024/69

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e Maddesine göre Mülkiyeti Haliliye Belediyemize ait aşağıda tüm muhteviyatları belirtilen taşınmazların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun geçici 8. Maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına trampa, devir veya satışının yapılmasına 21 kabul 17 red oy sonucunda oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. 

2024/70

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/i bendine istinaden sermayesinin tamamı Haliliye Belediyesine ait Göbeklitepe Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde mevcut sermayesinin artırılmasına, sermaye artırımının ayni ve/veya nakdi olarak gerçekleştirilmesine, ayni sermaye artışında bulunulması durumunda ilgili Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tespit olunan değer üzerinden ayni sermaye artırımına esas olmak üzere bahsi geçen kuruluşa devredilmesi 21 kabul 17 red oy sonucunda oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. 

2024/71

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Belediyeler ve Kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan "Haliliye Belediyesi 2023 Yılı Faaliyet Raporu" Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, oya sunuldu. Yapılan işaretli oylama neticesinde 2023 Yılına ait Faaliyet Raporu Belediye Meclisimizde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilip karara bağlanmıştır. Gereği için karardan bir örneğin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne tevdiine oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.           

Eklenme Tarihi: 03.05.2024 14:15

×