İHALE İLANI (KARIŞIK DÖKME AMBALAJ ATIĞI)

T.C

HALİLİYE BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

            1- Aşağıda miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale dosya numarası, ihale tarihi ve saati belirtilen Haliliye Belediyesine ait Karışık Dökme Ambalaj Atığının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 1 (Bir) yıllığına satışı gerçekleştirilecektir.

 

 

İli/İlçesi

 

Miktarı

(Ton)

Nevi

Tahmini Yıllık

Ton Bedeli (TL)    

Geçici Teminat

Miktarı (TL)

İhale Dosya No/          İhale Tarihi/                      İhale Saati

 

Şanlıurfa/ Haliliye

 

700,00

Karışık Dökme Ambalaj Atık

1.176.000,00

35.280,00

2024/1 07/03/2024

14:30

 

2- İHALENİN YERİ VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI                                                             İhalenin Yapılacağı Yer     : Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Gençlik ve Kültür Merkezi   (Osmangazi mah.389.sok no:3-Haliliye/ŞANLIURFA)

İhale Usulü      : İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile tahmini yıllık kira bedelinden artırım yapılarak en yüksek teklif verene ihale edilecektir .

 

3- İHALE DÖKÜMANININ TEMİNİ VE BEDELİ

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler İhale Dökümanını (Şartname ve Ekleri); Esentepe Mahallesi, Necmettin Cevheri Bulvarı Ak Parti İl Başkanlığı karşısı Haliliye Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, Temizlik İşleri  Müdürlüğünde görülebilir ve 500,00-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

                                   

4-GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, yukarıda çizelgede belirtilen geçici teminatı, Şanlıurfa Ziraat Bankası Girişimci Şubesi TR48 0001 0022 6667 9847 1450 24 IBAN nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddesine göre uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve limit dâhilindeki Banka Teminat Mektubu da sunabilir.

 

5-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

5.1. İhaleye katılabilmek için;

5.1.1 Gerçek Kişilerden:

 1. Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,
 2. İmza Beyannamesi,
 3. Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi,
 4. İstekli tarafından her sayfası “Okudum, anladım” yazılarak imzalanmış şartnamenin bir örneği,
 5. Kanuni ikametgâh belgesi,
 6. Türkiye’de tebligat için adres kayıt belgesi,
 7. Nüfus cüzdanı örneği,
 8. İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz,
 9. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Ambalaj Atığı Toplama Ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi,

5.1.2. Tüzel Kişilerden:

 1. Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,
 2. İmza Sirküleri,
 3. Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi,
 4. İstekli tarafından her sayfası “Okudum, anladım” yazılarak imzalanmış şartnamenin bir örneği,
 5. İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 6. İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
 7. Kanuni ikametgâh belgesi,
 8. Türkiye’de tebligat için adres kayıt belgesi,
 9. İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz,
 10. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Ambalaj Atığı Toplama Ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi,

 6 - Zaman tespitinde, TRT’nin verdiği saat ayarı esas alınır.    

             7- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR

 

Bilgi İçin         :

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı Ak Parti İl Başkanlığı karşısı Haliliye Belediye Başkanlığı Hizmet Binası - Karaköprü/ŞANLIURFA

Telefon : 0 414 313 34 43 Dahili 510  Faks : 0 414 312 49 41 www.haliliye.bel.tr

Eklenme Tarihi: 13.02.2024 08:02

×